ปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วมและปัญหาคมนาคมยังถูกหยิบยกขึ้นหารือต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไข

14 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 150

        การประชุมสภาผู้แทนราษฎร วันนี้ (14 ส.ค.62) มีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ประธานการประชุม ซึ่งก่อนเข้าสู่วาระประธานเปิดให้สมาชิกหารือปัญหาในพื้นที่ โดยปัญหาส่วนใหญ่ที่ถูกหยิบยกขึ้นหารือเพื่อขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งแก้ไข ยังคงเป็นปัญหาภัยแล้งในหลายพื้นที่ที่ส่งผลขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร ปัญหาขาดแคลนน้ำประปาหมู่บ้าน ปัญหาน้ำประปามีคุณภาพต่ำ รวมถึงปัญหาน้ำท่วมในบางพื้นที่ โดยเสนอแนะให้มีการทำพนังกั้นน้ำ

              ขณะเดียวกัน ปัญหาการคมนาคม ไม่ว่าจะเป็นการขอขยายและปรับปรุงถนน ปัญหาไฟส่องสว่าง การเชื่อมต่อถนนในหลายพื้นที่ ปัญหาการก่อสร้างขวางทางระบายน้ำและปรับปรุงถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ 

               นอกจากปัญหาข้างต้นแล้วสิ่งที่สมาชิกได้หารือในที่ประชุมเพื่อขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาให้กับประชาชนยังมีอย่างหลากหลาย เช่น ปัญหาประมงในพื้นที่ ปัญหาน้ำกัดเซาะตลิ่งแม่น้ำ ปัญหาน้ำเน่าเสียในชุมชนของกรุงเทพมหานคร และปัญหาความไม่ชัดเจนกรณีถวายสัตย์ปฏิญาณตนไม่ครบของนายกรัฐมนตรีเพราะเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของประชาชน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วาสนา ตาระเกตุ(เงินทูล) / สวท.

ผู้เรียบเรียง : วีระเดช คชเสนีย์

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย