รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ สั่งการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่งนำนโยบายสู่ภาคปฏิบัติให้เห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจนโดยเร็ว ย้ำ ต้องสร้างความเข้มแข็งแก่ภาคธุรกิจและผู้ประกอบการไทยทุกระดับ

14 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 171

        นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้านำนโยบายที่เกี่ยวข้องกับกรมฯ ไปสู่ภาคปฏิบัติให้เห็นผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน โดยเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคธุรกิจและผู้ประกอบการทุกระดับ เพราะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 

        โดยนโยบายหลักที่เกี่ยวข้องกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประกอบด้วย การให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจและประชาชน / การพัฒนาร้านค้าปลีกรายย่อย (โชวห่วย) เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจท้องถิ่น รวมทั้ง สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการบริการจัดการ การใช้ข้อมูลสารสนเทศ และสินเชื่อเพื่อพัฒนาธุรกิจ โดยกำหนดเป้าหมายไว้จำนวน 10,000 ราย / การพัฒนาช่องทางการตลาดและรูปแบบการนำเสนอผลิตภัณฑ์ OTOP Select และ ส่งเสริมการสร้างและขยายธุรกิจด้วยระบบแฟรนไชส์ โดยปัจจุบันมีธุรกิจแฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จสามารถขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศได้แล้ว จำนวน 32 ธุรกิจ ใน 32 ประเทศ 

        ขณะเดียวกันจะต้องเร่งสร้างพัฒนาศักยภาพแก่ภาคธุรกิจและผู้ประกอบการไทยทุกระดับ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจท้องถิ่น และเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึง ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีและเครือข่ายออนไลน์มาช่วยบริหารจัดการธุรกิจ อำนวยความสะดวก และขยายช่องทางการตลาด (e-Commerce) เพื่อสามารถเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุด ซึ่งเชื่อมั่นว่า หากภาคธุรกิจและผู้ประกอบการไทยมีความเข้มแข็ง ก็จะส่งผลถึงความมั่นคงของเศรษฐกิจประเทศ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุภาภรณ์ สุขันทอง

ผู้เรียบเรียง : วีระเดช คชเสนีย์ / สนข.

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย