ธนาคารแห่งประเทศไทย จัดงาน Bangkok Sustainable Banking Forum ย้ำบทบาทภาคการเงินของประเทศดูแลลดความเหลื่อมล้ำในสังคมเพื่อความยั่งยืน

13 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 128

        นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) กล่าวในงาน Bangkok Sustainable Banking Forum ว่าการจัดงานดังกล่าวเพื่อส่งเสริมแนวทางปฏิบัติอย่างยั่งยืนในภาคการเงินไทย และเพื่อเน้นย้ำบทบาทของภาคการเงินในการร่วมกันจัดการกับความท้าทายของสังคมไทย อาทิ ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม ปัญหาหนี้ครัวเรือน และการคอร์รัปชั่น และถึงแม้ว่าการแก้โจทย์ในมิติของสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อความยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย ซึ่งในรอบปีที่ผ่านสถาบันการเงินมีส่วนเสริมสร้างความยั่งยืนทั้งต่อเศรษฐกิจและสังคม อาทิ การเปิดบัญชีพื้นฐาน ให้กับผู้สูงอายุและประชาชนที่มีฐานะยากจนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

        ซึ่งปัจจุบันมีถึง 1 ล้านบัญชี ซึ่งเป็นการลดความเหลือมล้ำทางด้านการเงินให้กับประชาชนกลุ่มดังกล่าว ที่เห็นภาพได้อย่างชัดเจน

        นอกจากนี้ ในส่วนของการเตรียมจัดตั้งคณะกรรมการร่วมดูแลการเงินการคลังของประเทศนั้น ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวว่า เป็นเรื่องที่ดีเพราะ การออกมาตรการต่างๆจะต้องมีความสอดรับกันอย่างรอบด้าน เพื่อให้มาตรการที่ถูกนำออกมาใช้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและประเทศชาติ


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กริช  รวิวรรณ

ผู้เรียบเรียง : วีระเดช คชเสนีย์

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย