รายงานพิเศษ : "พัฒนาข้าวเหนียวแดงเมืองเลยสู่ตลาดโลกในอนาคต"

11 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 802

รายงานพิเศษ : "พัฒนาข้าวเหนียวแดงเมืองเลยสู่ตลาดโลกในอนาคต"

        ความหลากหลายทางชีวภาพที่มีอยู่ในแต่ละท้องถิ่น ถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าและจะช่วยสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ อย่างข้าวเหนียวแดงเมืองเลย เป็นหนึ่งผลิตผลจากความหลากหลายทางชีวภาพ จึงควรให้ความสำคัญในการอนุรักษ์และปกป้องผืนป่ารอบบ้านของตนเอง เพราะนั่นคือธนาคารอาหารและคลังรายได้จากป่า 

               "ชุมชนบ้านศรีเจริญ" ต.เลยวังไสย์ อ.ภูหลวง จ.เลย เป็นหมู่บ้านเล็กๆ มีความเข้มแข็งของชุมชน และมีของดีมากมาย ถือเป็นชุมชนที่ให้คนจากข้างนอกเข้าไปเรียนรู้และไม่กลายเป็นแค่จุดผ่านเท่านั้น ที่สำคัญยังเป็นพื้นที่ต้นแบบที่มีความเข้มแข็งด้านการรักษาวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาลาดชันเป็นต้นแม่น้ำเลย อยู่ติดกับป่าสงวนและเขตอนุรักษ์สัตว์ป่าภูหลวง โดยวิถีชีวิตของคนต้นน้ำเลยมีอาชีพทำไร่ทำนายึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและวนเกษตร เป็นแหล่งที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ มีฐานทรัพยากรชีวภาพที่มีศักยภาพ อย่างข้าวเหนียวแดงเมืองเลย ผักขี้นาค ปลากั้ง หมากเม่า หมากหลอด ซึ่งผู้นำชุมชนได้เรียนรู้ถึงความเข้มแข็งและสร้างโอกาสพัฒนาชุมชน ด้วยการสร้างเครือข่ายกับชุมชนต่างๆในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

               "ข้าวเหนียวแดงเมืองเลย" เป็นข้าวเหนียวพันธุ์พื้นเมืองของจังหวัดเลยที่มีมายาวนาน มีลักษณะเด่นตรงความหอมที่เป็นเอกลักษณ์ เคยได้รับรางวัลที่ 1 ประเภทข้าวเหนียวที่มีความหอม จากการประกวดมหกรรมพันธุ์ข้าวภาคอีสานเมื่อปี 2557 และรางวัลที่ 3 ประเภทข้าวเหนียวที่มีความอร่อย ลักษณะของข้าวมีสีแดง เป็นข้าวที่มีเปอร์เซ็นต์ของน้ำตาลต่ำเหมาะสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวาน แต่ข้าวเหนียวชนิดนี้หายไปจากชุมชนระยะหนึ่ง จึงเสาะแสวงหาซื้อพันธุ์และนำกลับมาปลูกในพื้นที่อีกครั้ง โดยปี 2561 มีผลผลิตเพียง 5 ตัน แต่ปีนี้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 15 ตัน พร้อมทั้ง พยายามให้เกษตรกรและชาวบ้านมีโอกาสกินข้าวพื้นเมืองของตนเองที่มีประโยชน์ 

               นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (เบโด้) เล่าให้ฟังว่า เบโด้ ได้เข้ามาช่วยทำข้อมูลงานวิจัยข้าวเหนียวสายพันธุ์แดงเมืองเลย เพื่อยื่นขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) โดยให้กระทรวงพาณิชย์เป็นผู้รับรองว่าข้าวเหนียวพันธุ์นี้มีเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญา เป็นสิทธิของชุมชน ช่วยสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง เป็นเครื่องมือทำให้ประชาชนรักสินค้าท้องถิ่น และยกระดับผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่ผลิตจากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน

              ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ถือเป็นจุดแข็งของประเทศไทยที่มีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์แตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น จึงควรส่งเสริมและสร้างเศรษฐกิจบนพื้นฐานเหล่านี้ และเร่งสร้างเศรษฐกิจฐานรากที่เกิดจากชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง ด้วยการค้นหาของดีในบ้านของตนเอง แล้วเพิ่มมูลค่าและสร้างคุณค่าของดีในท้องถิ่น ด้วยการปกป้องคุ้มครองทรัพยากรและผลิตภัณฑ์ของชุมชนในรูปแบบที่เหมาะสม แล้วขยายความเป็นท้องถิ่นให้ประจักษ์ต่อสายตาคนภายนอก

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ปิยาพรรณ ยังเทียน / สวท.

ผู้เรียบเรียง : คณิต  จินดาวรรณ

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย