สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดกาญนบุรี ระหว่างวันที่ 8 ถึง 9 สิงหาคม 2562

09 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 1144

        วันนี้ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 14.13 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังกรมทหารปืนใหญ่ที่ 9 กองพลทหารราบที่ 9 ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี ซึ่งกองพลทหารราบที่ 9 ได้นำพื้นที่ที่ดำเนินการด้านเกษตรแต่เดิม รวมถึงพื้นที่ที่ว่างเปล่าภายในหน่วย มาปรับปรุงพัฒนาให้มีความเหมาะสมสำหรับการดำเนินโครงการ "ทหารพันธุ์ดี" เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด โดยมีพื้นที่ดำเนินโครงการฯ รวม 259 ไร่ ประกอบด้วย พื้นที่เกษตรกรรม 138 ไร่ พื้นที่ปศุสัตว์ 70 ไร่ และพื้นที่แหล่งน้ำ 51 ไร่ แบ่งพื้นที่โครงการฯ ออกเป็น 3 พื้นที่ ประกอบด้วย พื้นที่ของกรมทหารปืนใหญ่ที่ 9 , พื้นที่ของกองพันทหารช่างที่ 9 กองพลทหารราบที่ 9 , และพื้นที่ของกรมสนับสนุนกองพลทหารราบที่ 9

        สำหรับการดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี พื้นที่ของกรมทหารปืนใหญ่ที่ 9 มีขนาดพื้นที่รวม 60 ไร่ แบ่งเป็น พื้นที่เกษตรกรรม 40 ไร่ และแหล่งน้ำ 20 ไร่ โดยหน่วยได้จัดกำลังพล 3 นาย ไปอบรมที่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริ จังหวัดเชียงราย ในห้วงเดือนมีนาคม 2562 เพื่อเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงจากวิทยากร และได้นำองค์ความรู้จากการฝึกอบรม มาขยายผลและดำเนินการในหน่วย เริ่มดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ได้รับเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน 500 ชุด อาทิ มะเขือกรอบยาว,มะเขือกรอบขาว , โหระพาขาว , มะเขือเจ้าพระยา , พริกขี้หนู , และมะเขือเปราะพวงหยกจักรพันธุ์ มีแปลงฝึกฝีมือผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานและแปลงสาธิตการปลูกผักปลอดสารพิษ ทั้งยังได้รับกิ่งพันธุ์ไม้ผลพระราชทาน 714 ต้น 23 สายพันธุ์ แบ่งพื้นที่ปลูก 4 แปลง เพื่อง่ายต่อการบันทึกการเจริญเติบโต อาทิ มะม่วงมหาชนก มะม่วงน้ำดอกไม้ มะม่วงมันเมืองสิงห์และมะขามกระดาน  อีกทั้ง "เพาะเลี้ยงปลานิลสายพันธุ์จิตรลดา" จำนวน 110,000 ตัว นอกจากนี้ มีการถ่ายทอดความรู้ในการทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน ให้กับกำลังพลด้วย ซึ่งกองพลทหารราบที่ 9 มุ่งสร้างความยั่งยืนให้กับโครงการ "ทหารพันธุ์ดี" เพื่อให้เป็นโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์พระราชทาน ในพื้นที่ภาคตะวันตกของประเทศไทย สนองพระราชปณิธาน ในการช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยในทุกพื้นที่ของประเทศไทย และให้มีความสามารถในการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมให้กับทั้งกำลังพล ครอบครัว ตลอดจนประชาชนทั่วไป


        เวลา 15.30 น. เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี กองพันทหารช่างที่ 9 กองพลทหารราบที่ 9 อำเภอเมืองกาญจนบุรี ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ต้นปี 2562 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก ซึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพสามารถเก็บเมล็ดปลูกต่อได้จากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริ มูลนิธิชัยพัฒนา มาใช้ในการดำเนินงานโครงการฯ บนพื้นที่ 139 ไร่ แบ่งเป็น พื้นที่เกษตรกรรม 48 ไร่ พื้นที่ปศุสัตว์ 70 ไร่ และแหล่งน้ำ 21 ไร่ ปัจจุบันมีจำนวนกำลังพลในการดูแลโครงการฯ 55 นาย

        โอกาสนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการฯ อาทิ ด้านการปศุสัตว์ มีการเลี้ยงเป็ดพันธุ์กากีแคมป์เบลล์ ซึ่งมีลักษณะเป็นเป็ดไข่ , และเป็ดเทศบาบารี่ ซึ่งเป็นเป็ดกึ่งเนื้อกึ่งไข่ ที่กรมปศุสัตว์น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย เพื่อใช้ประโยชน์ภายในโครงการฯ การเลี้ยงไก่พันธุ์กระดูกดำ คือไก่พื้นเมืองชนิดหนึ่งที่มีสีดำทั้งตัว เลี้ยงง่าย โตเร็ว และขยายพันธุ์ได้เร็ว และสามารถจำหน่ายได้ราคาดี

        ด้านเกษตรกรรม มีการปรับปรุงดิน การทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักจุลินทรีย์สูตรพระราชทาน โดยจัดทำแปลงผักเมล็ดพันธุ์พระราชทาน อาทิ ถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินธร เบอร์1 , น้ำเต้า , บวบงู , บวบเหลี่ยม , โหระพา , และมะเขือเทศจักรพันธุ์ เบอร์1 และจัดทำแปลงสาธิตการปลูกผักปลอดสารพิษ , ผลผลิตที่ได้ นำส่งโรงประกอบเลี้ยงเพื่อใช้ประกอบอาหารเลี้ยงกำลังพล ซึ่งในอนาคตจะมีการขยายผลสู่การผลิตเมล็ดพันธุ์พระราชทาน

        ด้านแหล่งน้ำ มีการเลี้ยงปลานิลสายพันธุ์จิตรลดา เพื่อขยายพันธุ์สำหรับใช้ประโยชน์ต่อไป  ในการนี้ มีพระราชกระแส ให้กรมชลประทาน และสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือ กปร. ร่วมกันปรับปรุงแหล่งน้ำให้แก่โครงการฯ โดยการปรับปรุงสระเก็บน้ำเดิมและขุดสระเก็บน้ำเพิ่มเติมพื้นที่ประมาณ 5 ไร่ ให้มีความจุรวมประมาณ 85,000 ลูกบาศก์เมตร

        โอกาสนี้ มีพระราชดำรัส แก่คณะทำงานโครงการทหารพันธุ์ดี กองพลทหารราบที่ 9

        โครงการทหารพันธุ์ดี ถือเป็นการเปิดโอกาสให้ทหาร ที่มีความสนใจในด้านการเกษตร ได้มีโอกาสเรียนรู้ขั้นตอนและกระบวนการปลูกผักปลอดภัย สามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดและกระจายความรู้สู่ชุมชนท้องถิ่นของตนเอง


         ข่าวในพระราชสำนัก สทท.ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว