พระราชสาส์นอำนวยพรในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสิงค์โปร์

09 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 296

        ด้วยวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ตรงกับวันชาติของสาธารณรัฐสิงค์โปร์  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงค์โปร์ 

        ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสิงค์โปร์ ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความสำเร็จของประชาชนและความวัฒนาถาวรยิ่งขึ้นของสาธารณรัฐสิงค์โปร์ 

        ประเทศของเราทั้งสองมีสัมพันธไมตรีอันดีมายาวนานและช่วยเหลือเกื้อกูลกันเสมอมา ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า มิตรภาพอันเข้มแข็งและความร่วมมือที่เจริญงอกงามในกิจการทุกๆ ด้านของทั้งสองฝ่ายจะกระชับแน่นแฟ้นและงอกงามยิ่งขึ้นต่อไปในภายภาคหน้า

        (พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อำพรรณ การพูล

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย