สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

08 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 751

        วันนี้ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 16.08 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ไปยังศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งปีนี้สภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ มีมติเอกฉันท์มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการพลศึกษา ทั้ง 17 วิทยาเขตทั่วประเทศ ที่เปิดสอนรวม 3 คณะ คือคณะวิทยาศาสตร์และสุขภาพ คณะศิลปศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในระดับปริญาตรี 3,590 คน และในระดับปริญญาโท 9 คน

        ทั้งนี้สถาบันการพลศึกษา ได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พุทธศักราช 2562 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2562

        โอกาสนี้ พระราชทานพระโอวาท ความสำคัญตอนหนึ่งว่า "สุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน เป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน การปลูกฝังให้เยาวชนมีความสนใจในการกีฬาจะช่วยให้ห่างไกลจากยาเสพติดและการติดเกม นอกจากนั้น ปัจจุบันกีฬายังเป็นอาชีพที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่ตนเองและประเทศชาติได้ การจะประสบความสำเร็จได้ ความอดทนและความมีวินัยของนักกีฬายังไม่เพียงพอ จะต้องมีครูผู้ฝึกสอนที่มีความสามารถสูงด้วย ปริญญาบัตรที่บัณฑิตได้รับในวันนี้ มิได้เป็นเพียงหลักฐานที่แสดงความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่แต่ละคนได้ศึกษาเล่าเรียนมาเท่านั้น แต่ยังบ่งบอกว่าทุกคนเป็นผู้มีสติปัญญาความสามารถ ที่จะออกไปประกอบอาชีพการงานเพื่อพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า ตามศักยภาพและความถนัดของตนด้วย บัณฑิตทั้งหลายจึงควรจะได้ตั้งใจพยายาม นำความรู้ความสามารถไปใช้ประกอบกิจการงานให้สำเร็จผล พร้อมทั้งหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและสร้างสมประสบการณ์ให้เพิ่มพูนขึ้นอยู่เสมอ เพื่อพัฒนาตนพัฒนางานให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้น ถ้าทำได้ดังนี้ แต่ละคนก็จะสามารถรับภาระหน้าที่อันสำคัญ ในการออกไปเป็นผู้นำด้านการพัฒนาการกีฬาเสริมสร้างสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตของคนในชาติ เพื่อให้ประชากรในบ้านเมืองเราเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ สามารถร่วมกันพัฒนาประเทศไปสู่ความเจริญยั่งยืนได้สืบไป"


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว