สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ดังนี้

08 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 661

        วันนี้ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 14.44 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์ "อาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี" แห่งใหม่ ตั้งอยู่ตำบลพงสวาย อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยได้รับการอนุเคราะห์ที่ดินจำนวน 4 ไร่ จากนายจิราวุฒิ แซ่ตั้ง และนางอารีย์ บวรพัฒนานนท์ ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคเงินสมทบทุนในการก่อสร้างขึ้น เพื่อพัฒนาและยกระดับงานบริการโลหิตในส่วนภูมิภาค ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างครบวงจรเป็นมาตรฐานเดียวกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เป็นศูนย์กลางในการจัดหาโลหิต ตรวจคัดกรองคุณภาพโลหิต เตรียมส่วนประกอบโลหิตที่มีคุณภาพ เพื่อให้บริการแก่โรงพยาบาลในจังหวัดเครือข่ายและจังหวัดใกล้เคียง ให้เพียงพอกับความต้องการของผู้ป่วยอย่างทันท่วงที รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการให้ความรู้ การฝึกอบรมงานบริการโลหิตแก่เจ้าหน้าที่งานธนาคารเลือดและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องของโรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัดเครือข่าย

        โดยเป็นอาคารจำนวน 4 หลัง รวมพื้นที่ใช้สอย 6,156 ตารางเมตร ประกอบด้วย อาคารสำนักงานและปฏิบัติการ สูง 3 ชั้น อาคารหอพักและเก็บพัสดุ สูง 3 ชั้น อาคารซ่อมบำรุง สูง 2 ชั้น และอาคารกักกันขยะ เริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 คาดว่าจะแล้วเสร็จปลายปี 2563

        สำหรับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2541 เปิดให้บริการตรวจคัดกรองคุณภาพโลหิต จ่ายโลหิตและส่วนประกอบโลหิตให้แก่โรงพยาบาลในเครือข่าย ในพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ ราชบุรี เพชรบุรี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นครปฐม สมุทรสงครามและสมุทรสาคร โดยระหว่างปี 2557 ถึง 2562 ได้รับโลหิตบริจาคจำนวน 102,471 ยูนิต และมีการส่งโลหิต ตรวจคัดกรองโลหิต เฉลี่ยปีละ 120,000 ราย


        เวลา 15.33 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานฉลองครบ 48 ปี สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี จัดขึ้น เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม และแปรูปน้ำนมเป็นผลิตภัณฑ์นมของประเทศ โดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จัดตั้งโรงงานนมผงชื่อ "บริษัทผลิตภัณฑ์นมหนองโพ จำกัด" ในปี 2515 เพื่อแก้ปัญหาการไม่มีที่ขายน้ำนมดิบของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมสมัยนั้น และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ นอกจากนี้ ได้พระราชทานเงินทุนจัดตั้งเป็นมูลนิธิพระบารมีปกเกล้า ในพระบรมราชูปถัมภ์ และกองทุนพระราชทานสหกรณ์โคนมหนองโพ เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่ลูกๆ ของสมาชิกสหกรณ์

        โอกาสนี้ ทอดพระเนตรภายในพิพิธภัณฑ์สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด ซึ่งก่อสร้างเมื่อปี 2531 โดยได้รับพระราชทานชื่อว่า "อาคารเทพฤทธิ์ เทวกุล" เพื่อเป็นที่ระลึกแด่หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์ เทวกุล ผู้ออกแบบอุปกรณ์เครื่องใช้ในการผลิตนมผงของโรงงานนมผงหนองโพตั้งแต่เริ่มแรก  โดยในปี 2533 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปทรงเปิดพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ตัวอาคารสูง 2 ชั้น เพื่อรวบรวมประวัติความก้าวหน้าของสหกรณ์โคนมหนองโพตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน ในด้านการเลี้ยงโคนมและการผลิตนม มีการจัดแสดงอุปกรณ์และเครื่องจักรในช่วงการผลิตผลิตภัณฑ์นมในระยะแรก เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าทางด้านวิชาการสำหรับคนรุ่นหลังและประชาชนผู้สนใจ

        ในการนี้ ได้ทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆ อาทิ การพัตนาอาชีพการปลูกหญ้าเนเปียร์ พันธุ์ปากช่อง 1 เพื่อจำหน่ายให้ผู้เลี้ยงโคนมหนองโพ ซึ่งในปี 2562 มีพื้นที่ 130 ไร่ สมาชิก 12 คน มีผลผลิตหญ้าเนเปียร์ จำหน่ายทุกวันๆ ละ 10 ถึง 15 ตัน และโปรแกรม i-Farmer ที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้เกษตรกรใช้ในการบริหารจัดการฟาร์มตัวเอง ทั้งด้านการลงบันทึกข้อมูล การผสมเทียม การติดตามสถานะของฝูงโคนม และการแจ้งเตือนปัญหาในฟาร์ม

        ทั้งนี้ สหกรณ์โคนมหนองโพ ดำเนินกิจการตามแนวพระราชประสงค์ตลอดมาจนถึงปัจจุบัน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปัจจุบันสหกรณ์มีปริมาณธุรกิจปีละ 3 พันล้านบาท สมาชิก 4,800 ครอบครัว เลี้ยงโคนมกว่า 4 หมื่นตัว สามารถช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่จังหวัดราชบุรีและใกล้เคียงเป็นจำนวนมาก

        จากนั้น ทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของแดรี่ฮัท

        โอกาสนี้ ทรงร่วมกิจกรรมปรุงเมนูมิลค์เชคนมสด สำหรับ แดรี่ฮัท ตั้งอยู่ริมถนนเพชรเกษมสายใหม่ ซึ่งเป็นเส้นทางสัญจรลงสู่ภาคใต้ จึงเป็นจุดที่เหมาะต่อการแวะพัก มีร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี ประกอบด้วย 3 โซน ได้แก่ โซนแดรี่ฮัท จำหน่ายผลิตภัณฑ์นมหนองโพ โซนหนองโพคาเฟ่ เป็นธุรกิจแฟรนไชส์รูปแบบใหม่ที่เริ่มเปิดตัวเมื่อต้นปีที่ผ่านมา ปัจจุบันมีผู้สนใจร่วมประกอบธุรกิจแล้ว 11 สาขา อยู่ระหว่างการเตรียมการเปิดอีก 5 สาขา และกำลังติดต่อเข้ามาอีกจำนวนมาก และโซนโครงการหลวง จำหน่ายสินค้าโครงการในพระราชดำริและสินค้าชุมชนต่างๆ


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว