สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ทอดพระเนตรอุทยานประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี

07 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 618

        วันนี้ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 11.20 น. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เสด็จพร้อมด้วยพระสหายไปยัง

อุทยานประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี ในการนี้ประทับรถรางไฟฟ้าขึ้นไปยังด้านบนอุทยานประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ

พระนครคีรี โบราณสถานที่สำคัญและมีชื่อเสียงของจังหวัดฯ 

        โดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้น เมื่อปี 2402 บนยอดเขา 3 ยอดติดต่อกัน ประกอบด้วยพระที่นั่ง วัด และกลุ่มอาคารต่างๆ ตามแบบศิลปะนีโอ-คลาสสิกของตะวันตกผสมผสานกับสถาปัตยกรรมแบบจีน อาทิ ยอดเขาด้านทิศตะวันตก เป็นที่ตั้งของพระราชวังอันเป็นที่ประทับ ประกอบด้วย ทิมดาบองครักษ์ ปัจจุบันเป็นจุดประชาสัมพันธ์นักท่องเที่ยว, พระที่นั่งเพชรภูมิไพโรจน์ เป็นพระที่นั่งองค์ใหญ่สุดในหมู่พระที่นั่งบนพระนครคีรี ใช้เป็นท้องพระโรงสำหรับออกขุนนาง ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดัดแปลงเป็นที่ประทับสำหรับพระราชอาคันตุกะจากต่างประเทศ ภายในเก็บรักษาโบราณวัตถุต่างๆ ได้แก่ เครื่องราชูปโภค ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาท ภายในประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, หอชัชวาลเวียงชัย เป็นสถานที่ทอดพระเนตรดวงดาวตามตำราดาราศาสตร์และเป็นจุดชมวิว สามารถมองเห็นทัศนียภาพพระธาตุจอมเพชรและวัดพระแก้วน้อย รวมถึงทัศนียภาพของเมืองเพชรบุรี

        ยอดเขากลาง ประดิษฐานพระธาตุจอมเพชร เป็นเจดีย์ทรงลังกา แบบพระราชนิยม ความสูงจากฐานถึงยอดเจดีย์ 40 เมตร ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จากจุดนี้สามารถมองเห็นพระที่นั่งต่างๆ รวมทั้งทิวทัศน์ของตัวเมืองเพชรบุรี

        ด้านทิศตะวันออก บนยอดเขา เป็นที่ตั้งของวัดพระแก้วน้อย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเป็นวัดประจำพระราชวัง ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา เช่นเดียวกับวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ประกอบด้วย พระวิหาร ประดิษฐานพระนิรันตราย, พระสุทธเสลเจดีย์ (สุด-ทะ-เส-ละ-เจ-ดี), หอระฆัง และพระปรางค์แดง ผู้สนใจสามารถขึ้นชมอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีได้ โดยการเดินขึ้น หรือโดยสารรถรางไฟฟ้า เปิดให้เข้าชม

ทุกวัน ระหว่างเวลา 8.30 น.ถึง 16.00 น.


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว