สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ทอดพระเนตรการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

06 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 808

        วันนี้ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 9.38 น. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เสด็จพร้อมด้วยพระสหายไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

        ในการนี้ ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

        จากนั้น พระราชทานสิ่งของแก่ผู้แทนนักเรียนและผู้แทนชาวบ้าน แล้วทอดพระเนตรการดำเนินงานของโรงเรียนฯ ซึ่งโรงเรียนอยู่ห่างจากชายแดนไทย-เมียนมา ประมาณ 10 กิโลเมตร ส่งผลให้นักเรียนทุกคนซึ่งเป็นชาวปกาเกอะญอ ใช้ภาษาไทยได้ในระดับดี ปัจจุบันมีนักเรียน 210 คน ในชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6

        โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นอนุบาล เรียนรู้เรื่องการแยกสี สอนให้ทำวุ้นที่ได้จากสีธรรมชาติ อาทิ สีขาวจากกะทิ สีเขียวจากใบเตย สีม่วงจากอัญชัญ 

        ต่อจากนั้น ทอดพระเนตรการแสดงรำกระทบไม้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง 6 ซึ่งแสดงถึงความรัก ความสามัคคี เป็นการฝึกสมาธิและความจำ 

        ส่วนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน มีการปลูกพืชผักสวนครัวและเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเพียงพอต่อการบริโภคในโรงเรียน อาทิ การเพาะถั่วงอก เพาะเห็ดนางฟ้า การเลี้ยงไก่ ปลาดุกและเป็ดเทศ โดยให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแลแปลงผักของตัวเอง บรรจุในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี นอกจากนี้ ยังเป็นศูนย์เรียนรู้การดำเนินชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ให้ชาวบ้านเข้าเรียนรู้ด้วย 

        การเสด็จไปทรงเยี่ยมครั้งนี้ เป็นการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในด้านการศึกษาที่มีต่อโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เคยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร มาแล้ว 5 ครั้ง

        โอกาสนี้ พระราชทานขนมแก่นักเรียน ซึ่งเป็นขนมที่ทรงนำมาจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

        ก่อนเสด็จกลับ ทรงปลูกต้นขนุนพันธุ์ทองประเสริฐ เพื่อเป็นที่ระลึก การเสด็จไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอูครั้งนี้ นับเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ครูและนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งทุกคนต่างปลื้มปีติเป็นล้นพ้น


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว