พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงเป็นประธานในงาน วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานอาสากาชาด ครบ 79 ปี

06 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 412

        วันนี้ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 9.57 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เสด็จไปยังอาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ทรงเป็นประธานในงาน "วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานอาสากาชาด ครบ 79 ปี"

        โอกาสนี้ ประทานชุดเยี่ยมบํารุงขวัญผู้ป่วย แก่ผู้แทนอาสากาชาดฯ เพื่อนําไปมอบให้ผู้ป่วยสามัญยากไร้และภิกษุสงฆ์อาพาธ ที่เข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา นําไปมอบให้ทหาร ตํารวจ และอาสาสมัคร ที่บาดเจ็บจากราชการสนามและพักรักษาในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลตํารวจ และนําไปมอบให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทย รวมจํานวน 1,470 ชุด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

        สำนักงานอาสากาชาด ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2483 ปัจจุบันมีหน้าที่พัฒนาฝึกอบรมอาสากาชาดให้เป็นอาสาสมัครที่มีประสิทธิภาพในงานสงเคราะห์โดยทันท่วงทีและเวลาฉุกเฉินเมื่อมีเหตุการณ์ไม่สงบ หรือเหตุการณ์สาธารณภัยพิบัติ ตลอดจนช่วยสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของสภากาชาดไทย ที่ผ่านมาได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ มาโดยตลอด


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว