สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรโครงการทหารพันธุ์ดี กรมพลาธิการทหารบก~จังหวัดนครราชสีมา

06 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 475

        วันนี้ 5 สิงหาคม 2562  เวลา 13.15 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการทหารพันธุ์ดี กรมพลาธิการทหารบก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งกองทัพบก โดยกรมพลาธิการทหารบก ดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดีขึ้น ในพื้นที่ 120 ไร่เศษ โดยจัดแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย

        ส่วนแรก สวนแห่งการเรียนรู้และแปลงเพาะเมล็ดพันธุ์ผัก ของโครงการทหารพันธุ์ดี ซึ่งเป็นสวนที่ให้กำลังพลและผู้สนใจ ได้เข้ามามีส่วนร่วมชมและสร้างความตระหนักรู้ถึงการเกษตรกรรมที่เป็นรากฐานในการดำเนินชีวิต รวมทั้งให้การสนับสนุนวัตถุดิบด้านอาหารให้แก่กองทัพบก นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่การเพาะพืชผัก เพื่อใช้ในการเก็บเมล็ดพันธุ์ต่อไป โดยจัดแบ่งเป็นแปลงพืชผักสวนครัว เช่น จิงจูฉ่าย, ฟัก, บวบ, พริกขี้หนู และกระเจี๊ยบ เป็นต้น

        ส่วนที่สอง เป็นโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ เกษตรอินทรีย์ แผนกส่งกำลังเสบียงกองเกียกกาย ซึ่งเป็นส่วนที่ดำเนินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งหวังให้กำลังพลได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานแห่งความพอเพียง เช่น การเลี้ยงเป็ดไข่กากีแคมเบลล์ สายพันธุ์บางปะกง เลี้ยงไว้ 1 พันตัว ให้ผลผลิต 500 ถึง 600 ฟองต่อวัน นอกจากนี้ ยังเลี้ยงไก่ไข่โร้ดไอส์แลนด์เรด , เป็ดเทศกบินทร์บุรี และทดลองเลี้ยงไส้เดือนเพื่อทำเป็นปุ๋ยมูลไส้เดือน และเห็ดหลินจือ ซึ่งปลูกเป็นรุ่นที่ 2 รุ่นละ 2 พันก้อน ได้ผลผลิต 80 กิโลกรัม นำไปอบแห้งได้ 28 กิโลกรัม จำหน่ายในราคาขีดละ 200 บาท ถูกกว่าท้องตลาด ทำให้เป็นที่ต้องการและจะเป็นพืชหลักของโครงการต่อไป

        จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ตั้งของสะพานเขียว สะพานข้ามลำตะคอง สถานที่ประวัติศาสตร์ ก่อสร้างขึ้นตั้งแต่ ปี 2482 สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 และได้ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะโครงสร้างสะพานจากไม้เนื้อแข็งให้เป็นเหล็ก เมื่อปี 2545 โดยในปีหน้า มีแผนงานที่จะส่งเสริมให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และชมธรรมชาติ ริมลำตะคอง ที่เป็นส่วนหนึ่งของแหล่งน้ำที่หล่อเลี้ยงชาวจังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งชมโครงการเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมสันทนาการเกี่ยวกับสัตว์ โดยได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

        โอกาสนี้ ทรงปล่อยพันธุ์ปลา 3 ชนิด ได้แก่ ปลาตะเพียนทอง, ปลาพวง และปลากระแห จำนวน 99 ตัว ลงสู่ลำตะคอง เพื่อเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำและเป็นแหล่งอาหารให้กับประชาชน

        และส่วนที่สาม เป็นพื้นที่ปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยง ที่ได้นำองค์ความรู้จากโครงการทหารพันธุ์ดีมาต่อยอดในพื้นที่ มีการเลี้ยงแพะพระราชทานพันธุ์แบล็คเบงกอล, หมูป่า และการปลูกหญ้า 4 สายพันธุ์ เพื่อเป็นอาหารแก่สัตว์เลี้ยง ได้แก่ หญ้าแพงโกล่า, หญ้ารูซี่, หญ้ากินนี่สีม่วง และหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1

        โอกาสนี้ ได้พระราชทานชื่อแก่ลูกแพะ 2 ตัว ว่า "แพงโกล่า" และ "หนามแดง"

ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ ได้ทอดพระเนตรโครงการกิจกรรมสันทนาการเกี่ยวกับสัตว์ เช่น สุนัข การขี่ม้า และอาชาบำบัดเพื่อช่วยเสริมพัฒนาการแก่เด็ก และเป็นหนึ่งในโครงการท่องเที่ยวต่อไป


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.
ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว