สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานในงานบำเพ็ญกุศลถวายสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์

03 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 271

        วันนี้ 2 สิงหาคม 2562  เวลา 9.23 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ทรงเป็นประธานในงานบำเพ็ญกุศลถวายสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 10 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ซึ่งวัดบวรนิเวศวิหาร พระเถรานุเถระ พระประยูรญาติ และศิษยานุศิษย์ ร่วมกันจัดงานบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลประจำทุกปี ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดให้การจัดงานบำเพ็ญกุศลดังกล่าว อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์

        โอกาสนี้ ได้เชิญพระอัฐิ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์~สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 8 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 13 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เเละอัฐิพระพรหมมุนี (ผิน สุวจเถระ) อดีตเจ้าอาวาส รูปที่ 5 วัดบวรนิเวศวิหาร มาบำเพ็ญกุศลในครั้งนี้ด้วย

        สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 และเจ้าจอมมารดาแพ ประสูติเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2403 ทรงได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 10 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อปี 2453 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งตลอดพระชนม์ชีพ ได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา การศึกษาและประเทศชาติ นอกจากนี้ ยังทรงพระปรีชาสามารถในด้านภาษาต่างๆ ทรงพระนิพนธ์หนังสือต่างๆ และทรงชำระคัมภีร์บาลีไว้กว่า 20 คัมภีร์

        สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2464 สิริพระชันษา 61 ปี ทรงดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช 10 ปี 7 เดือน


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณฐอร มีสิทธิ์

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : สวท.ตะกั่วป่า จ.พังงา