สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้

31 ก.ค. 2562 | เข้าชม : 427

        วันนี้ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.03 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆ อาทิ รายงานประจำปีของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 รายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2562 รายงานกิจการโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงและช่างฝีมือในวังชาย งบประมาณ ปีการศึกษา 2562 และแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2562

        สำหรับ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2525 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปัจจุบันมีนักเรียน 836 คน


        เวลา 17.51 น. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ทรงเปิดงาน "ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562"

ในการนี้ พระราชทานรางวัลแก่ ผู้ชนะเลิศการประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน และผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ระดับประเทศ ประจำปี 2562 , ผู้ชนะเลิศการประกวดผ้าไหมอาเซียน และผลงานทายาทหม่อนไหม รวม 28 รางวัล

        โดยงานฯ นี้ กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "ไหมไทย มรดกของแผ่นดิน" ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม ถึง 4 สิงหาคม 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงสืบสานและให้ความสำคัญกับอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ทำให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดจนไหมไทยเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ

        นอกจากนี้ ยังเป็นการประชาสัมพันธ์เครื่องหมายรับรองผ้าไหม "สัญลักษณ์ตรานกยูงพระราชทาน" ทั้ง 4 ชนิด ได้แก่ นกยูงสีทอง, นกยูงสีเงิน, นกยูงสีน้ำเงิน และนกยูงสีเขียว เพื่อให้เป็นเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย แสดงให้เห็นถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบ กระบวนการผลิตและเป็นเครื่องหมายที่รับรองว่าเป็นผ้าไหมที่ผลิตในประเทศไทยเท่านั้น ซึ่งทำให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในผ้าไหมไทยมากยิ่งขึ้น

        ภายในงานมีนิทรรศการต่างๆ อาทิ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กระบวนการผลิตผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน นิทรรศการการย้อมสีธรรมชาติ การตรวจสอบผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานด้วยการ Scan QR Code การจัดแสดงผ้ากลุ่มชาติพันธุ์ ผ้าโบราณราชสำนัก ผ้าทอมัดหมี่ภูไท ผ้าแพรวา ผลงานวิจัยด้านหม่อนไหม และการจัดแสดงผลงานการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมหม่อนไหมและหน่วยง่านอื่นๆ


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว