สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระวโรกาสให้สมเด็จพระราชาคณะ และพระราชาคณะ เฝ้าถวายสักการะ เนื่องในโอกาสที่ได้รับพระราชทานสถาปนาเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์

30 ก.ค. 2562 | เข้าชม : 340

        วันนี้ 29 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.17 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลง ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ประทานพระวโรกาสให้ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ นำพระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสถาปนาเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ เฝ้าถวายสักการะ และรับฟังพระโอวาท เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ ตามธรรมเนียมของคณะสงฆ์

        ในการนี้ประทานพระโอวาท ความสำคัญตอนหนึ่งว่า "...เกียรติยศเป็นอุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ เป็นเครื่องช่วยให้การทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาและการคณะสงฆ์เป็นไปอย่างสะดวกราบรื่นขึ้น ท่านทั้งหลายพึงตระหนักถึงหน้าที่ของตน ตามที่ได้รับ

พระราชทานอาราธนามาแล้ว อย่าให้เกิดข้อผิดพลาดบกพร่องหรือมีการดำเนินการใดๆ อย่างไม่สุจริตโดยเด็ดขาด อีกทั้งคุณธรรมใดที่ท่านมีอยู่แล้วขอจงเร่งเพิ่มพูนให้มากขึ้นอย่าได้เสื่อมถอย จริยาข้อวัตรปฏิบัติใดๆ ที่ยังสามารถพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นกว่านี้ก็ขอจงพากเพียรอบรมเพิ่มพูนให้เกิดมีขึ้นให้จงได้ ขออาราธนาให้ท่านเจ้าประคุณและท่านเจ้าคุณ เป็นกำลังของการคณะสงฆ์ ช่วยรักษาและจรรโลงพระสัทธรรมให้งอกงามไพบูลย์อยู่บนแผ่นดินไทยและในโลกนี้ตลอดกาลนาน ถ้าท่านทำได้เช่นนี้ เกียรติยศที่ได้รับพระราชทานก็จะเป็นเครื่องนำพาความสำเร็จกิจสูงสุดในพระบวรพุทธศาสนา มาสู่ท่านแต่ละรูปได้ในเบื้องปลาย..."

        ทั้งนี้เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทาน สถาปนาเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ถวายพระสงฆ์ เป็นพระราชาคณะ 92 รูป ประกอบด้วย สมเด็จพระราชาคณะ ชั้นสุพรรณบัฏ จำนวน 4 รูป  พระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ จำนวน 5 รูป  พระราชาคณะ ชั้นธรรม จำนวน 6 รูป พระราชาคณะ ชั้นเทพ จำนวน 18 รูป  พระราชาคณะ ชั้นราช จำนวน 18 รูป  พระราชาคณะ ชั้นสามัญ จำนวน 23 รูป  บรรพชิตจีนนิกายและบรรพชิตอนัมนิกาย จำนวน 18 รูป


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว