สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562

30 ก.ค. 2562 | เข้าชม : 369

        วันนี้ 29 กรกฎาคม 2562 เวลา 18.57 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลในนามของประชาชนทุกหมู่เหล่าจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 แสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจด้วยทศพิธราชธรรมตามพระปฐมบรมราชโองการ เพื่อความอยู่ดีมีสุขของปวงพสกนิกรทุกหมู่เหล่า

        โอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงเฉลิมพระเกียรติ ชุด "เทพประทานพร" เป็นการแสดงถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นการรำถวายชัยมงคล โดยพรหม เทพ ทั้งหลาย ในจักรวาล เช่น พระอิศวร พระนารายณ์ พระพรหม และเทพแห่งดนตรี 3 องค์ เหล่าเทวดา นางฟ้า     


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว