สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปทรงถวายสักการะพระอัฐิ อดีตสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา พุทธศักราช 2562

26 ก.ค. 2562 | เข้าชม : 505

        วันนี้ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.18 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปยังวัดราชบูรณะราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในการนี้ ทรงถวายพุ่มดอกไม้ธูปเทียน และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายสักการะพระอัฐิสมเด็จพระอริยวงษญาณ (นาค) สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 6 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งทรงได้รับการสถาปนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ระหว่างปี 2386 ถึง 2392


        จากนั้น สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปยังวัดราชสิทธารามราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ทรงถวายพุ่มดอกไม้ธูปเทียน และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระอัฐิสมเด็จพระอริยวงษญาณ (สุก ญาณสังวร) สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงได้รับการสถาปนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 ระหว่างปี 2363 ถึง 2365


        ต่อจากนั้น สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปยังวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ทรงถวายพุ่มดอกไม้ธูปเทียน และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระอัฐิ สมเด็จพระอริยวงษญาณ (ศรี) สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงได้รับการสถาปนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ระหว่างปี 2325 ถึง 2337


        โอกาสนี้ ทรงถวายสักการะรูปหล่อ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ญาณฉนฺโท) และสมเด็จพระพุฒาจารย์ (ทัต)


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว