สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดนิทรรศการพิเศษ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช 2562 เรื่อง "นครรัฐไทยบนแผ่นดินสุวรรณภูมิ"

26 ก.ค. 2562 | เข้าชม : 403

        วันนี้ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ทรงเปิดนิทรรศการพิเศษ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช 2562 เรื่อง "นครรัฐไทยบนแผ่นดินสุวรรณภูมิ" ซึ่งกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม จัดขึ้น เพื่อนำเสนอเรื่องราวความเป็นมาของผู้คนบนแผ่นดินไทยจากอดีตสู่ปัจจุบัน มีเนื้อหาต่อเนื่องมา

จากนิทรรศการเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทยประจำปี 2560 และ 2561 คือนิทรรศการ "คนแรกเริ่มบนแผ่นดินเรา" และนิทรรศการ "จากบ้านสู่เมือง : รัฐแรกเริ่มบนแผ่นดินไทย"

        โดยครั้งนี้ นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นมาของบ้านเมือง รัฐ หรือนครรัฐ และอาณาจักรของกลุ่มคนตระกูลภาษาไทย-ลาว บนแผ่นดินไทย ตั้งแต่ก่อนและหลังพุทธศตวรรษที่ 19 ลงมา ผ่านโบราณวัตถุและศิลปวัตถุสำคัญกว่า 200 รายการ ซึ่งแบ่งการจัดแสดงเป็น 4 หัวข้อ ได้แก่

    

        -"จากรัฐโบราณสู่บ้านเมืองไทย" จัดแสดงโบราณวัตถุใบหน้าบุคคลปูนปั้นในยุคต่างๆ ที่ค้นพบในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศ อันแสดงถึงความเป็นมาและการก่อสร้างบ้านเมืองไทยบนดินแดนสุวรรณภูมิ ก่อนการสถาปนารัฐไทยในพุทธศตวรรษที่ 19


        -"รัฐไทยในสุวรรณภูมิ" แสดงถึงเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของแต่ละรัฐ อาทิ ภาคใต้ ที่นครศรีธรรมราช , ภาคกลาง ที่พระนครศรีอยุธยา , ภาคเหนือที่ สุโขทัย และล้านนา ที่รวมเป็นราชอาณาจักรสยาม มาจนถึงราชอาณาจักรไทย โบราณวัตถุสำคัญที่จัดแสดง คือ เจดีย์จำลอง สมัยอยุธยาตอนต้น ซึ่งสร้างด้วยทองคำประดับอัญมณี พบในกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


        -"จากสยามรัฐสู่ราชอาณาจักรไทย" แสดงพัฒนาการของบ้านเมืองในสมัยกรุงธนบุรีและสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ที่ต้องปรับเปลี่ยนให้เข้าสู่โลกแห่งศิลปวิทยาการสมัยใหม่ มีพระพุทธรูปทรงเครื่อง ที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พุทธศักราช 2411 เป็นหนึ่งในศิลปวัตถุชิ้นสำคัญที่จัดแสดง


        -และ "ราชาธิปัตย์รัฐสยาม" นำเสนอเรื่องราวความเป็นปึกแผ่นของบ้านเมืองสืบเนื่องมาเป็นเวลายาวนานกว่า 700 ปี ภายใต้คติความเชื่อเรื่องเทวราชา จักรพรรดิราช และธรรมราชา จนบ้านเมืองมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความเป็นไปของโลก พัฒนาสู่ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อันสะท้อนให้เห็นว่าสถาบันพระมหากษัตริย์คือสัญลักษณ์ของความเป็นชาติที่สืบเนื่องมาถึงปัจจุบัน มีโบราณวัตถุชิ้นสำคัญที่จัดแสดง คือ พระที่นั่งพุดตานวังหน้า ราชบัลลังก์ที่ประทับ และราชยาน ที่รัชกาลที่ 4 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว พระเจ้าแผ่นดินพระองค์ที่ 2 ในรัชกาลที่ 4

        ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการดังกล่าวได้ไปจนถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2562 โดยเปิดให้เข้าชมทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 9 นาฬิกา ถึง 16 นาฬิกา เว้นวันจันทร์ วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว