ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี สำรวจนาข้าวที่ขาดน้ำ สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาระยะสั้นและระยะยาว บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ

22 ก.ค. 2562 | เข้าชม : 50

            นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจนาข้าวของเกษตรกร ในพื้นที่อำเภอวารินชำราบและอำเภอเดชอุดม ซึ่งเริ่มได้รับความเสียหาย เนื่องจากภาวะฝนทิ้งช่วง ทำให้ข้าวขาดน้ำ โดยเฉพาะพื้นที่เพาะปลูกที่อยู่ไกลแหล่งน้ำชลประทาน 

            โดยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาว เบื้องต้นเร่งแก้ปัญหาเรื่องน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคก่อน พร้อมทั้งให้ทุกอำเภอเร่งดำเนินการสำรวจพื้นที่ ซึ่งได้รับผลกระทบและนำข้อมูลมาพิจารณาร่วมกับข้อมูลที่เกษตรกรได้ทำบัญชีเพาะปลูกรายครัวเรือน และหาทางกระจายน้ำจากแหล่งน้ำที่อยู่ใกล้ไปยังแหล่งเพาะปลูกของเกษตรกร รวมถึงการเตรียมพร้อมสำหรับการประกาศภัยพิบัติในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย เพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาแก่เกษตรกรได้อย่างทันท่วงที 

            สำหรับมาตรการในระยะยาวได้เตรียมการจ้างงานให้เกษตรกรมีรายได้ชดเชยรายได้ที่ต้องสูญเสียไป รวมทั้งร่วมกันวางแผนการผลิตและการใช้พื้นที่ให้เหมาะสม เช่น พื้นที่ที่ไม่เหมาะสำหรับทำการเกษตรกรจะส่งเสริมให้เกษตรกรขุดสระขนาดเล็ก ทำการประมง การสร้างระบบสำรองน้ำ จัดทำแก้มลิงและส่งเสริมให้มีการทำแหล่ง

 เก็บน้ำขนาดเล็กและฝายชะลอน้ำเพื่อเก็บกักน้ำในช่วงฤดูฝนไว้ใช้ในฤดูแล้ง เป็นการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบเครดิต : กรกช  ภูมี / สวท.อุบลราชธานี รายงาน 

#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กรกช  ภูมี

ผู้เรียบเรียง : กนกพร ประสงค์

แหล่งที่มา : สวท.อุบลราชธานี