สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปทรงถวายสักการะพระอัฐิสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 7 และพระองค์ที่ 17 เนื่องในโอกาสเทศกาลเข้าพรรษา พุทธศักราช 2562

22 ก.ค. 2562 | เข้าชม : 419

        วันนี้ 21 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.18 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปยังตำหนักวาสุกรี วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

        ในการนี้ ทรงถวายสักการะพระอัฐิสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 7 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เนื่องในโอกาสเทศกาลเข้าพรรษา พุทธศักราช 2562

        สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาจุ้ย เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2333 มีพระอัจฉริยภาพหลายด้าน อาทิ ในทางอักษรศาสตร์ ทรงพระนิพนธ์กฤษณาสอนน้องคำฉันท์ ลิลิตตะเลงพ่าย ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก และโคลงเบ็ดเตล็ดต่างๆ เช่น โคลงฤษีดัดตน โดยในปีพุทธศักราช 2533 องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก ได้ประกาศยกย่องสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ให้ทรงเป็นบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมระดับโลก 


        โอกาสนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระวโรกาสให้ คณะสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และคณะสงฆ์จากวัด   ต่างๆ เฝ้า ถวายสักการะในการทำสามีจิกรรม เนื่องในวันเข้าพรรษา พุทธศักราช 2562 ด้วย

        จากนั้น ทรงถวายสักการะพระอัฐิสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณฺณสิริ) สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 17 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 

        สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณฺณสิริ) มีพระนามเดิมว่า "ปุ่น สุขเจริญ" ประสูติเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2439 อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี พระชนก และพระชนนี ชื่อเน้า และวัน สุขเจริญ ทรงเจริญอยู่ในพรหมวิหารธรรม ทรงเป็นครุฐานียอภิปูชนียบุคคล ทรงเป็นที่รักที่เคารพบูชาสักการะอย่างยิ่งแห่งปวงชนทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ โดยพระเครื่องและเหรียญพระรูป ที่ทรงสร้างขึ้นในวาระต่างๆ หรือที่มีผู้มาขอประทานพระอนุญาตพิมพ์เป็นที่ระลึกในงานกุศล ปรากฏว่าเป็นที่นิยมกันมาก


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว