จ.สุราษฎร์ธานี ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ครั้งที่ 1/2562

19 ก.ค. 2562 | เข้าชม : 95

          วันนี้ (19 ก.ค. 62) ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (หลังใหม่) อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ครั้งที่ 1/2562 พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมในวันนี้ เพื่อพิจารณาการขอโอนทรัพย์สินของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ถึง 2561 โดยในกลุ่มจังหวัดแจ้งความประสงค์ในการโอนทรัพย์สิน รวมจำนวน 95 โครงการ มีทรัพย์สิน 935 รายการ งบประมาณ 2,324,775,782.53 บาท

          จังหวัดชุมพรมีความประสงค์จะขอโอนทรัพย์สิน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ถึง 2561 จำนวน 38 โครงการ มีทรัพย์สินจำนวน 45 รายการ งบประมาณ 426,523,323.01 บาท อาทิ แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดชุมพร,ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร ที่ทำการปกครอง อำเภอพะโต๊ะ ที่ทำการปกครอง อำเภอละแม โครงการชลประทานจังหวัดชุมพร ที่ทำการปกครอง อำเภอหลังสวน และสำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีความประสงค์จะขอโอนทรัพย์สิน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ถึง 2561 จำนวน 23 โครงการ มีทรัพย์สิน จำนวน 391 รายการ งบประมาณ 692,077,276.62 บาท อาทิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี และสำนักงานแขวงทางหลวงชนบทสุราษฎร์ธานี

          จังหวัดนครศรีธรรมราชมีความประสงค์จะขอโอนทรัพย์สิน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ถึง 2561 จำนวน 17 โครงการ มีทรัพย์สินจำนวน 237 รายการ งบประมาณ 534,661,867.32 บาท อาทิ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานศิลปากรที่14 จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช และแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง มีความประสงค์จะขอโอนทรัพย์สิน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ถึง 2561 จำนวน 17 โครงการ มีทรัพย์สิน จำนวน 262 รายการ งบประมาณ 671,513,315.58 บาท อาทิ แขวงทางหลวงพัทลุง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง โครงการชลประทานจังหวัดพัทลุง และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง เป็นต้น
#ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วิทยา แซ่หม่ง

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี