ประธานกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น ยืนยันการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ปี 2562 ดำเนินการอย่างบริสุทธิ์และยุติธรรม

16 ก.ค. 2562 | เข้าชม : 115

     ประธานกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น ยืนยันการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ปี 2562 ดำเนินการอย่างบริสุทธิ์และยุติธรรม

        นายอัษฎางค์ ปาณิกบุตร ประธานกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น ได้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ปี 2562 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งจากการติดตามการสอบดังกล่าวยังไม่ปรากฏว่ามีการทุจริตหรือมีข้อสอบรั่วแต่อย่างใด ส่วนมีข่าวเกี่ยวกับข้อผิดพลาดและคลาดเคลื่อนในบางประเด็นนั้น ขอชี้แจงเกี่ยวกับข้อผิดพลาดและคลาดเคลื่อนในประเด็นที่เกี่ยวกับข้อความที่มีความคลาดเคลื่อนในส่วนของ "ข้อแนะนำ" ข้อความดังกล่าวเป็นข้อความที่อยู่ในปกหน้าของแบบทดสอบ โดยเป็นการอธิบายวิธีการทำข้อสอบปรนัยให้ผู้เข้าสอบได้ทราบ ซึ่งไม่มีผลกระทบกับการทำแบบทดสอบหรือการตรวจให้คะแนน และกรรมการคุมสอบแจ้งให้ผู้เข้าสอบได้ทราบและแก้ไขข้อความดังกล่าวให้ถูกต้องแล้ว ส่วนในประเด็นที่เกี่ยวกับหน่วยดำเนินการสอบแข่งขันในครั้งนี้ดำเนินการโดยคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ซึ่งเป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560 ที่ต้องการแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลของ อปท. ที่มาจากการใช้ระบบอุปถัมภ์ในการสอบเพื่อให้การสอบครั้งนี้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ได้คนดี มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม อย่างแท้จริงมาปฏิบัติงานใน อปท. ดังนั้นตึงขอให้เชื่อมั่นในกระบวนการสอบที่ผ่านมาและหากมีเบาะแสหรือพบเห็นพฤติการณ์การทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ขอให้แจ้งคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) หรือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดได้ทุกจังหวัดได้ทันที.

 #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วาสนา ตาระเกตุ(เงินทูล) / สวท.

ผู้เรียบเรียง : ศนัฎฐ์ชล สุ่มสมบูรณ์

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย