พุทธศาสนิกชนชาวฉะเชิงเทราร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาประกอบพิธีเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

16 ก.ค. 2562 | เข้าชม : 487

            วันนี้ (16 ก.ค.62) ที่พระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา นายวรพจน์ แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดฉะเชิงเทรา แสดงตนเป็นพุทธมามกะ ร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาประกอบพิธีเวียนเทียนในวันอาสาฬหบูชา โดยมีพระครูสุตภาวนาพิธาน เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทราและผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ให้ศีลและสวดอนุโมทนา จากนั้น นำกล่าวคำบูชาดอกไม้ธูปเทียนวันอาสาฬหบูชา  ต่อด้วย พระภิกษุสงฆ์ สามเณร และพุทธศาสนิกชนได้ประกอบพิธีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร พร้อมทั้งสวดพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ และเจริญภาวนาแผ่เมตตา รวมทั้งตั้งจิตภาวนาบำเพ็ญกุศล ปฏิบัติตนในการกระทำแต่ความดี เพื่อให้เกิดความสุขแก่ตนเองและครอบครัว

             วันอาสาฬหบูชา   ตรงกับวันวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงปฐมเทศนา คือ ธัมมจักกัปปวัตนสูตร แก่เบญจวัคคีย์ เป็นวันที่พระอริยสงฆ์สาวกองค์แรกบังเกิดขึ้นในโลก คือ พระอัญญาโกญทัญญะ เป็นวันแรกที่บังเกิดสังฆรัตนะ สมบูรณ์เป็นพระรัตนตรัย คือ พระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ พระสังฆรัตนะ และนับเป็นวันเริ่มต้นแห่งการประกาศพระพุทธศาสนาแก่ชาวโลกหลักธรรมในวันอาสาฬหบูชา ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงประทานไว้ ได้แก่ อริยสัจ 4 และมัชฌิมาปฏิปทา ทางสายกลาง หรือ อริยมรรคมีองค์ 8 ซึ่งเป็นข้อปฏิบัติอันพอดี ที่สามารถนำไปสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง เป็นหลักธรรมที่พุทธศาสนิกชน พึ่งน้อมนำมาศึกษาและปฏิบัติเมื่อวันสำคัญเช่นนี้เวียนมาถึง พุทธศาสนิกชนจึงได้ร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาด้วยการเข้าวัดทำบุญ ถือศีล ปฏิบัติธรรม ลดละเลิกอบายมุขต่างๆ ละเว้นในสิ่งที่ไม่ดี ประกอบความดีเป็นกุศล และทำจิตใจให้ผ่องใส


#เวียนเทียน #วันอาสาฬหบูชา #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชาญณรงค์ เนตรโรจน์

ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา