ประธานวุฒิสภา แจงหลังมีการวิจารณ์ภาพการเข้าประชุมของสมาชิกวุฒิสภาบางตา ว่ามีการวางมาตรการชัดเจนแล้ว

15 ก.ค. 2562 | เข้าชม : 979

ประธานวุฒิสภา แจงหลังมีการวิจารณ์ภาพการเข้าประชุมของสมาชิกวุฒิสภาบางตา ว่ามีการวางมาตรการชัดเจนแล้ว

          

การประชุมวุฒิสภา นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานการประชุมวุฒิสภา หลังจากที่ประชุมรับทราบพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี จำนวน 36 รายแล้ว เข้าสู่วาระการประชุม นายวันชัย สอนศิริ สมาชิกวุฒิภา ได้หารือต่อที่ประชุมเกี่ยวกับประเด็นที่มีการเผยแพร่ภาพห้องประชุมวุฒิสภาที่มีสมาชิกเข้าประชุมบางตา ซึ่งต่อมาเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของสังคมและโซเชียลมีเดียอย่างกว้างขวาง ซึ่งเห็นว่าต้องชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบข้อเท็จจริงและกระบวนการการทำงานของสมาชิกวุฒิสภา เพราะไม่อยากให้เกิดความเข้าใจผิด 

ประธานการประชุม ชี้แจงว่า ห้องประชุมชั่วคราวมีที่นั่งกว่า 600 ที่นั่ง แต่สมาชิกวุฒิสภามีเพียง 250 คน จึงอาจทำให้ที่นั่งว่างเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ภารกิจของสมาชิกวุฒิสภามีการทำหน้าที่กรรมาธิการด้วย ซึ่งในกรณีจำเป็นอาจจะต้องประชุมกันในวันประชุมวุฒิสภาคู่กันไป และอาจมีการผลัดเปลี่ยนไปรับประทานอาหารเพื่อไม่ให้การทำงานหรือการประชุมหยุดชะงัก 

พร้อมระบุว่าได้วางมาตรการสำหรับการประชุมอย่างชัดเจนแล้ว รวมถึงได้มีการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันของสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่อสมาชิกเพื่อบอกตัวเลขขององค์ประชุมและแจ้งเตือนให้เข้าประชุมด้วย ซึ่งได้เคยชี้แจงกับสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปแล้วว่าการทำงานของสภาไม่ได้จำกัดอยู่แต่ในห้องประชุมเท่านั้น แต่หลักการสำคัญอย่างหนึ่งของรัฐสภาทั่วโลก คือ งานจะประสบผลสำเร็จได้อยู่ที่การทำงานของกรรมาธิการด้วย จึงเห็นว่าบางครั้งการพาดพิงที่เกิดขึ้นอาจเกิดจากความไม่เข้าใจ แต่ทั้งนี้ขอให้สมาชิกทุกคนระมัดระวังและปฏิบัติตนตามระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัดด้วย

ที่ประชุมได้พิจารณาคัดเลือกกรรมการกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา (ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. 2556) ในสัดส่วนของวุฒิสภา ซึ่งประกอบด้วย สมาชิกวุฒิสภา จำนวน 3 ราย และผู้เคยเป็นสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 2 คน โดยในสัดส่วนของสมาชิกวุฒิสภา ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ พลเอก อู้ด เบื้องบน และนายปิยพันธุ์ นิมมานเหมินท์ เป็นกรรมการกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา ขณะที่ในสัดส่วนของผู้เคยเป็นสมาชิกวุฒิสภา ที่ประชุมเห็นชอบให้นางสาวสุมล สุตะวิริยะวัฒน์ และพลตำรวจตรี องอาจ สุวรรณสิงห์ เป็นกรรมการกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วาสนา ตาระเกตุ(เงินทูล) / สวท.

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย