รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เรียกประชุมสภากลาโหมวาระพิเศษ โดยขอบคุณกองทัพ และขอให้มุ่งมั่นทำหน้าที่เป็นหลักประกันความมั่นคงของชาติเคียงข้างประชาชน

15 ก.ค. 2562 | เข้าชม : 188

        พ.อ.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เรียกประชุมสภากลาโหมวาระพิเศษ โดยกล่าวขอบคุณสมาชิกสภากลาโหมและกำลังพลของทุกเหล่าทัพ ที่ร่วมกันทำหน้าที่เป็นกลไกหลักของรัฐบาลปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงต่อเนื่องตลอด 5 ปีที่ผ่านมา ทั้งด้านการป้องกันประเทศ การรักษาความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน การปกป้องสถาบันหลักของชาติ และการดูแลผลประโยชน์ชาติ รวมทั้งการแก้ปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ การช่วยเหลือประชาชนและการสนับสนุนภารกิจที่รัฐบาลมอบหมาย 

        โดยเฉพาะวาระของชาติที่สำคัญ ที่ผ่านมาภาพรวมความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการทหารกับเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ มีพัฒนาการที่ดีในทุกด้าน ขณะเดียวกัน เสถียรภาพความมั่นคงภายในประเทศมีมากขึ้น ส่งผลต่อความเชื่อมั่นภายในและภายนอกประเทศ 

        อย่างไรก็ตาม ภัยคุกคามรูปแบบใหม่และความท้าทายด้านความมั่นคงที่หลากหลาย จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนทุกภาคส่วนมากขึ้น จึงขอเป็นกำลังใจให้กองทัพปฏิบัติภารกิจด้วยความอดทน และเข้าใจถึงการเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคประชาชนให้มากขึ้นในทุกมิติ โดยเฉพาะงานด้านความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ที่ต้องขับเคลื่อนไปพร้อมกับการเคารพสิทธิและเสรีภาพของประชาชนภายใต้กรอบกฎหมาย

        รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยังย้ำขอให้กองทัพดำรงความมุ่งมั่นทำหน้าที่เป็นหลักประกันความมั่นคงของชาติเคียงข้างประชาชนต่อไป พร้อมทั้งขอขอบคุณภาคประชาชน ที่เข้าใจการทำงานของกองทัพ และสนับสนุนให้ความร่วมมือมาโดยตลอด เป็นผลให้ปัญหาสำคัญต่างๆของชาติได้รับการแก้ไขร่วมกันด้วยดี ประเทศสามารถเดินหน้าอย่างสงบ มั่นคงต่อเนื่อง


#รองนายกรัฐมนตรี  #ประชุมสภากลาโหม

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พนิตนาฏ ขวัญแสนสุข / สวท.

ผู้เรียบเรียง : วีระเดช คชเสนีย์

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย