กระทรวงสาธารณสุข. ตั้งเป้า โรงพยาบาลในสังกัดเป็นโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 100%

15 ก.ค. 2562 | เข้าชม : 235

        ศาสตราจารย์คลินิกพิเศษ นายแพทย์เสรี ตู้จินดา ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายสนับสนุนให้โรงพยาบาลในสังกัดทุกแห่งเป็นโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยให้ครบ 960 แห่ง ภายในปี 2562 โดยอาศัยความร่วมมือขับเคลื่อนจากหลายภาคส่วน อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จํากัด โดยมีเงื่อนไขพิเศษของโรงพยาบาลในการรับซื้อพืชผัก ผลไม้ ปลอดสารพิษจากเกษตรกรในชุมชนในราคาที่สูงกว่าท้องตลาด เป็นการสร้างรายได้ที่แน่นอนให้กับเกษตรกรในพื้นที่ และทำให้การขับเคลื่อนมีความยั่งยืน 

        ทั้งนี้ โรงพยาบาลจะกำหนดรายการอาหารล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน ทำให้เกษตรกรเตรียมวางแผนการผลิต  นอกจากนี้เพื่อรองรับผู้มารับบริการในโรงพยาบาลที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่ต้องบริโภคอาหารในโรงพยาบาล จะได้รับอาหารที่ดีมีคุณภาพ ปลอดสารพิษ ควบคู่กับการรักษาด้วย


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกศวรรณ ธนวัฒน์

ผู้เรียบเรียง : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

แหล่งที่มา : สำนักข่าว