สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เสด็จแทนพระองค์ไปเป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562

02 ก.ค. 2562 | เข้าชม : 578

        วันนี้ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.36 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เสด็จแทนพระองค์ไปยังสนามศุภชลาศัย กรีฑาสถานแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ทรงเป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 ซึ่งคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

        โอกาสนี้ พระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญ ประจำปี 2562 แก่ลูกเสือที่บำเพ็ญประโยชน์ประกอบความดีความชอบช่วยเหลือผู้อื่น จำนวน 6 คน ซึ่งได้กระทำด้วยจิตอาสาตามคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ เป็นตัวอย่างที่ดีแก่บรรดาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ สมควรแก่การยกย่องสรรเสริญ 

        ในการนี้ เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ นำลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญ เนตรนารี สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ และบุคลากรทางการลูกเสือ กล่าวคำปฏิญาณ  จบแล้ว สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ได้พระราชทานพระโอวาท ความสำคัญตอนหนึ่งว่า "น่าชื่นชมอย่างยิ่งที่กิจการลูกเสือสามารถยังประโยชน์ให้แก่ประชาชนได้อย่างกว้างขวาง และเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างความเจริญมั่นคงให้แก่ประเทศไทยมาโดยตลอดต่อเนื่อง เห็นได้ชัดว่าการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการฝึกอบรมเป็นลูกเสือ ได้เห็นคุณค่าและความสำคัญของการบำเพ็ญประโยชน์ อันเป็นเป้าหมายหลักของกิจการลูกเสือนั้น นอกจากจะเป็นคุณแก่ตัวลูกเสือเองแล้ว ยังส่งผลดีต่อสังคมส่วนรวมด้วย ที่กล่าวเช่นนั้นเพราะการบำเพ็ญประโยชน์ และการช่วยเหลือผู้อื่น จะช่วยบ่มเพาะลูกเสือให้มีคุณลักษณะของพลเมืองที่ดี คือเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งเมื่อรวมกับความรู้ความสามารถทางวิชาการแล้ว ย่อมส่งเสริมบุคคลให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ ผู้สามารถสร้างความเจริญมั่นคงเป็นปึกแผ่นให้แก่ชาติบ้านเมืองได้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ลูกเสือทุกคน จะมีความมุ่งมั่นตั้งใจ ที่จะประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยและธรรมเนียมของลูกเสืออย่างแน่วแน่ ทั้งมีความเพียรพยายาม ที่จะปฏิบัติการทุกอย่างให้สำเร็จผลตามอุดมการณ์ที่ได้ตั้งไว้ เพื่อความวัฒนาผาสุกของบ้านเมืองเราสืบไป" 


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สวรินทร์ สุดถนอม

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : สำนักข่าว