สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 26 มิถุนายน 2562

27 มิ.ย. 2562 | เข้าชม : 539

        วันนี้ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 9.27 น. ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ ในการบำเพ็ญพระกุศลฉลองพระชันษา 92 ปี สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

        ในการนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธประทีปวโรทัย และพระพุทธอังคีรสน้อย พระประธานพระวิหาร ทรงจุดเครื่องทองน้อยบูชาพระอัฐิ อัฐิ พระบูรพการีและพระบูรพาจารย์ จากนั้น ประทับพระเก้าอี้ พระราชาคณะ 10 รูป สวดมาติกา จบ ทรงทอดผ้าไตรสดับปกรณ์ พระสงฆ์สดับปกรณ์ ที่ทรงอุทิศพระบูรพการีและพระบูรพาจารย์ พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ทรงกรวดน้ำ 

        เมื่อสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะ 16 รูปขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์ แล้ว เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ฉลองพระชนมายุ


        เวลา 9.48 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เชิญธูปเทียนแพ น้ำสรง พานพุ่มดอกบัว และผ้าไตรพระราชทาน ไปถวายสักการะ แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสเจริญพระชันษา 92 ปี 26 มิถุนายน 2562

        โอกาสนี้ พระบรมวงศานุวงศ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้เชิญแจกันดอกไม้ไปถวายสักการะแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ด้วย

        สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) มีพระนามเดิมว่า "อัมพร ประสัตถพงศ์" ประสูติเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2470 ที่จังหวัดราชบุรี เมื่อพระชันษา 13 ปี ทรงบรรพชา ณ วัดสัตตนารถปริวัตรวรวิหาร ต่อมาในปี 2490 ได้เสด็จมาทรงศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมในสำนักเรียนวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และทรงอุปสมบท เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2491 โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน) ขณะนั้นทรงสมณศักดิ์ที่พระเทพโมลี เป็นพระอุปัชฌาย์ ในปี 2552 ทรงได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

        โอกาสนี้ ทรงเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช (วาสน มหาเถระ) อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นโรงพยาบาล ที่ศิษยานุศิษย์ทั้งบรรพชิตและฆราวาส ก่อสร้างขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสน มหาเถระ) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในโอกาสเจริญพระชันษา 84 ปี 2 มีนาคม 2525 โดยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป แพทย์แผนไทยและกายภาพบำบัด


        เวลา 15.36 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลง ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทานพระวโรกาสให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนางนราพร จันทร์โอชา ภริยา และพลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วยผู้แทนเหล่าทัพทุกเหล่าทัพ เฝ้า กราบสักการะถวายพระพร เนื่องในโอกาสฉลองพระชันษา 92 ปี 26 มิถุนายน 2562

        โดยตลอดทั้งวัน มีพระสงฆ์ คณะบุคคล และประชาชน เดินทางไปเฝ้า กราบสักการะถวายพระพรสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 26 มิถุนายน 2562 อย่างต่อเนื่อง


        เวลา 16.00 น. ประทานพระวโรกาสให้ คณะสงฆ์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสฉลองพระชันษา 92 ปี 26 มิถุนายน 2562 โดยมีสาธุชนจากทั่วสารทิศเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

        สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงพระปรีชาสามารถ ในการทรงแสดงธรรมด้วยพระปฏิภาณ จึงได้ทรงเป็นพระธรรมกถึก (พระ-ทำ-มะ-กะ-ถึก) ทรงแสดงธรรมประจำวันธรรมสวนะแก่อุบาสกอุบาสิกาผู้ไปรักษาศีลปฏิบัติธรรมเป็นประจำ นอกจากนี้ ได้ประทานพระอนุศาสนี (พระ-อะ-นุ-สา-สะ-นี) หรือ คำสั่งสอน แก่พุทธบริษัททุกหมู่เหล่าที่มีโอกาสได้เฝ้า ด้วยพระโวหารที่เข้าใจง่ายและเข้าถึงบุคคลได้ทุกระดับ ธรรมที่ทรงแสดงนั้น มีตั้งแต่พื้นฐานในระดับโลกียะเพื่อความผาสุกแก่การดำรงตนในครอบครัวและสังคม ตลอดถึงระดับโลกุตระ (โล-กุด-ตะ-ระ) เพื่อความหลุดพ้นจากห้วงทุกข์ตามอริยมรรคของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว