สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระวโรกาสให้คณะสงฆ์ คณะบุคคลและประชาชน เฝ้า กราบสักการะถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 26 มิถุนายน 2562

26 มิ.ย. 2562 | เข้าชม : 362

        วันนี้ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 13.40 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลง ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ประทานพระวโรกาสให้คณะสงฆ์ คณะบุคคลและประชาชน เฝ้า กราบสักการะถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 26 มิถุนายน 2562 อาทิ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา พร้อมด้วยตัวแทนสมาชิกวุฒิสภา คณะสงฆ์จากวัดต่างๆ ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด และสาธุชนจากทั่วสารทิศ

        โดยทางวัดฯ ได้มอบของที่ระลึก เป็นพระผงพระพุทธอังคีรส พระประธานภายในพระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พระรูปและหนังสือพระโอวาทสอนปัพพชาเปกขะของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ให้แก่ผู้ที่ไปเฝ้า กราบสักการะถวายพระพร

        ทั้งนี้ ในวันพรุ่งนี้ ช่วงเช้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์การบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชันษา 92 ปี สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และช่วงเย็นคณะสงฆ์จะเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นสวัสดิมงคล ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว