สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ทรงเปิดการประชุมเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน สากล

23 มิ.ย. 2562 | เข้าชม : 844

        วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 10.28 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปยังโรงแรมเจ ดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ เขตคลองเตย ทรงเป็นประธานเปิดการประชุมเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน สากล ASEAN Women Business Conference: Advancing Women Economic ซึ่งเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน สากล หรือ AWEN (อาเว่น) ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดขึ้นในหัวข้อ "พลังสตรีเปลี่ยนโลกเศรษฐกิจ มุ่งขับเคลื่อนก้าวล้ำ...สหัสวรรษ 4.0" ระหว่างวันที่ 20 ถึง 21 มิถุนายน 2562 ในฐานะที่ประเทศไทยได้รับมอบหมายให้เป็นประธาน AWEN (อาเว่น) ระหว่างปี 2561 ถึง 2563 


        โอกาสนี้พระราชทานรางวัลผู้ประกอบการสตรีที่มีผลงานโดดเด่นแห่งอาเซียน ประจำปี 2562 แก่สตรีจาก 10 ประเทศในอาเซียนรวมจำนวน 86 คน 

จากนั้นพระราชทานพระดำรัสเปิดการประชุมเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน สากล โดยทรงยกตัวอย่างโครงการ Model Prison Plus ที่ถูกจัดขึ้นในประเทศไทยเพื่อเตรียมความพร้อมแก่ผู้ต้องขังหญิง ซึ่งเป็นการอบรมเรื่องการวางแผนทางการเงินและการจัดการหนี้ ทำให้เกิดการสนับสนุนในทางจิตวิทยา เพื่อช่วยให้ผู้ต้องขังหญิงกลับคืนสู่สังคมและตลาดการจ้างงาน ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ใช้ในผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมด้วย ถือเป็นตัวอย่างหนึ่งในลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อความมั่นคงและความปลอดภัย การประชุมนี้ จึงมีบทบาทที่จะเป็นประโยชน์ต่อการช่วยสร้างกระแสและกระตุ้นให้เกิดความตระหนักถึงการได้รับโอกาสที่เท่าเทียมทางการเงินและความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจของสตรีในทุกระดับ  


        ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมเพื่อร่วมกันกำหนดยุทธศาสตร์และบทบาทสตรีในประเทศสมาชิกอาเซียน จำนวน 7 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ การเข้าถึงตลาดผ่านช่องทางดิจิทัล สนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการเงิน การอ่านออกเขียนได้และระเบียบวินัย เพิ่มทักษะให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย ผู้ประกอบการสตรี และแรงงาน ส่งเสริมความยั่งยืนและความพอเพียงในตนเองในผู้ประกอบการวิสาหกิจ ขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย เพิ่มการแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสตรีในภูมิภาคอาเซียน ผลักดันความเป็นผู้นำในสตรีอาเซียนสู่เวทีโลก และการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมและความสามารถในการฟื้นตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมและนำเสนอต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 22 ถึง 23 มิถุนายน 2562 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ในฐานะประธานอาเซียน โดยมีสตรีจาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมประชุมกว่า 500 คน


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สวรินทร์ สุดถนอม

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : สำนักข่าว