รองนายกรัฐมนตรี ตรวจติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมมอบนโยบายกำชับให้สนับสนุนกลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตรอย่างเร่งด่วน

20 มิ.ย. 2562 | เข้าชม : 151

        นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยได้รับฟังรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานต่างๆ ของหน่วยงานภายใต้สังกัด อาทิ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ กนอ. ซึ่งรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ที่ขณะนี้ดำเนินการอยู่ในช่วงที่ 1 ได้บริษัท กัลฟ์เป็นผู้ร่วมลงทุนในการขุดลอกถมที่ทะเล 1 พันไร่แล้ว ซึ่งเอกชนจะเป็นผู้ลงทุนก่อน จากนั้น กนอ.จะทยอยจ่ายคืน 710 ล้านบาทต่อปี เริ่มจ่ายในปี 2566 เป็นต้นไป และขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา คาดว่าภายในเดือนมิถุนายนนี้จะสามารถเสนอที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ กพอ.และคณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อไป โดยคาดว่า จะลงนามในสัญญาได้ในเดือนกรกฎาคมนี้(62) 

         รองนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายกำชับให้กระทรวงอุตสาหกรรม สนับสนุนกลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตรอย่างเร่งด่วน สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร ต่อยอดราคาสินค้าเกษตร เพื่อสร้างอุตสาหกรรมเกษตรเต็มรูปแบบ เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร เพื่อปรับตัวต่อการเป็นเกษตรกรยุคใหม่ หรือ smart farmer รวมถึงให้หาพื้นที่ที่เหมาะสมในการสนับสนุนอุตสาหกรรมการเกษตรเพิ่มเติมด้วย 

        นอกจากนี้ ให้สร้างการเปลี่ยนให้กับภาคเอกชนในเครือข่ายภาคอุตสาหกรรม กระตุ้นการปรับตัวให้เข้าสู่การผลิตที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเน้นการใช้ AI และ Robotic ผ่านมาตรการจูงใจด้วยการออกมาตราการสำหรับภาคเอกชนที่ต้องการปรับตัว เช่น ร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SME Bank ในการออกโปรโมชั่นสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ และสร้างต้นแบบให้ภาคเอกชนเห็นถึงความสำคัญ เพื่อรักษาและเพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขันทางธุรกิจของประเทศ ซึ่งจะต้องไม่ทิ้งผู้ประกอบการรายย่อย ให้ปรับตัวสู่การผลิตด้วยดิจิทัลด้วย

        รองนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ทุกหน่วยงานของกระทรวงอุตสาหกรรม จะต้องเปลี่ยนแปลงองค์กร เริ่มต้นจากการบริหารยุคใหม่ เพื่อเตรียมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัว ควบคู่กับการพัฒนาผู้ประกอบการต่างๆ เช่น กนอ.จะต้องเน้นสร้างสิ่งใหม่ให้กับเอสเอ็มอี และมองหาพื้นที่เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตให้มากขึ้น ด้วยการใช้กลไกลจากศูนย์ปฎิรูปอุตสาหกรรมแห่งอนาคต หรือ ITC ที่มีทั่วประเทศมาช่วยพัฒนา


#อุตสาหกรรมเกษตร  #เกษตรกรยุคใหม่   #สำนักข่าว  #กรมประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ปัทมา สุทธิประทีป /สวท.

ผู้เรียบเรียง : วีระเดช คชเสนีย์ / สนข.

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย