สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานในพิธีจัดสร้างเหรียญพระรูปเหมือน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 26 มิถุนายน 2562

20 มิ.ย. 2562 | เข้าชม : 1349

        วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 15.05 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลง ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ทรงเป็นประธานในพิธีจัดสร้างเหรียญพระรูปเหมือน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 26 มิถุนายน 2562 ซึ่งในปีนี้ เจริญพระชันษา 92 ปี 

        โดยเป็นเหรียญเนื้อเงินและเนื้อทองแดง ด้านหน้าเป็นพระรูปเหมือนสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ด้านหลังมีอักษรพระนาม "ออป" (ออ-ออ-ปอ)

        สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) มีพระนามเดิมว่า "อัมพร ประสัตถพงศ์" ประสูติเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2470 ที่จังหวัดราชบุรี เมื่อพระชันษา 13 ปี ทรงบรรพชา ณ วัดสัตตนารถปริวัตรวรวิหาร ต่อมาในปี 2490 ได้เสด็จมาทรงศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมในสำนักเรียนวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และทรงอุปสมบท เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2491 โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน) ขณะนั้น ทรงสมณศักดิ์ที่พระเทพโมลี เป็นพระอุปัชฌาย์ ในปี 2552 ทรงได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์


         ข่าวในพระราชสำนัก สทท.


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว