สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

20 มิ.ย. 2562 | เข้าชม : 573

        วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 18.51 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เสด็จไปยังพระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ซึ่งถึงแก่อสัญกรรม เนื่องจากระบบหัวใจล้มเหลว เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 สิริอายุ 99 ปี 

        พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เกิดวันที่ 26 สิงหาคม 2463 ที่ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นับเป็นบุคคลสำคัญของประเทศ เคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญทั้งด้านการทหารและการเมือง อาทิ แม่ทัพภาคที่ 2 , ผู้บัญชาการทหารบก , รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย , รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม , และนายกรัฐมนตรี ต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นองคมนตรี เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2531 และในวันที่ 29 สิงหาคม 2531 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศยกย่องไว้ในฐานะรัฐบุรุษ , และเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2541 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นประธานองคมนตรี ในรัชกาลปัจจุบัน , พลเอก เปรมฯ เคยเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ และได้รับความไว้วางพระราชหฤทัย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นประธานองคมนตรี จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต

        ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราห์โดยตลอด และหลังจากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานศพ ในวาระครบ 100 วันแล้ว พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะองคมนตรี คณะรัฐมนตรี ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชนทั่วไป เป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมศพ เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีและคุณประโยชน์ที่ได้ทำให้แก่แผ่นดิน


         ข่าวในพระราชสำนัก สทท.


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว