สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2559 ถึง 2560 เป็นวันที่สาม

20 มิ.ย. 2562 | เข้าชม : 570

        วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 10.12 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จแทนพระองค์ ไปยังอาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2559 ถึง 2560 เป็นวันที่สาม

        โดยในวันนี้ ได้พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มีมติมอบปริญญากิตติมศักดิ์ จำนวน 3 คน มีผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ทั้งในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในช่วงเช้าและช่วงบ่าย รวมจำนวน 4,286 คน

        มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เทียบเท่าระดับสากล ดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่เป้าหมาย ผลิตบัณฑิตให้มีอัตลักษณ์ 3 ด้าน คือ มีจิตสาธารณะ มีทักษะการสื่อสารที่ดี และมีความเป็นไทย ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน สนับสนุน การวิจัยเพื่อพัฒนาและสร้างองค์ความรู้จากท้องถิ่นสู่สากล และนำความรู้จากสากลมาพัฒนาท้องถิ่น

        มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างสรรค์คุณภาพ ดำเนินโครงการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ โดยได้ค้นพบสายพันธุ์ของมด ผีเสื้อกลางคืน และงู ซึ่งเป็นสายพันธุ์ใหม่ของโลก และโครงการตามยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาศักยภาพด้านผลผลิตทางการเกษตร สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน


         ข่าวในพระราชสำนัก สทท.


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว