สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2559 ถึง 2560 เป็นวันที่สอง

19 มิ.ย. 2562 | เข้าชม : 627

        วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 10.16 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จแทนพระองค์ ไปยังอาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2559 ถึง 2560 เป็นวันที่สอง

        โดยในช่วงเช้า ได้พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทั้งในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี รวมจำนวน 2,451 คน

        มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มุ่งมั่นพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งศึกษาวิจัย เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลและมหาวิทยาลัยสีเขียว ได้จัดตั้งศูนย์วิจัยมะริดสิงขรตะนาวศรี เพื่อความร่วมมือด้านการวิจัย ศิลปวัฒนธรรม เทคโนโลยีและการประมง ได้น้อมนำศาสตร์พระราชาและพระบรมราโชบายมาพัฒนาท้องถิ่น สร้างความเข้มแข็งในด้านเศรษฐกิจและการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ชุมชนจนได้รับรางวัลชุมชนต้นแบบในระดับภาคและระดับประเทศ

        มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสนองพระบรมราโชบายด้วยการวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ส่งเสริมเอกลักษณ์ สร้างรายได้และปลูกฝังจิตสำนึกรักบ้านเกิดให้แก่ชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

        ในช่วงบ่าย ได้พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีมติมอบปริญญากิตติมศักดิ์ จำนวน 3 คน จากนั้น พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รวมจำนวน 2,023 คน

        มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สนองพระบรมราโชบาย ในการสร้างความมั่นคงของชาติ โดยดำเนินงานในเขตพื้นที่บริการ จังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี และสระบุรี ตามยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้หลัก 1 หน่วยงาน 1 ตำบล ทั้งหมด 7 ตำบล การผลิตและพัฒนาครู ให้มีความรู้และคุณธรรม การร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ยกระดับคุณภาพบัณฑิต และการบริหารจัดการขับเคลื่อนองค์กรเข้าสู่ยุคดิจิทัล    


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว