สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2559 ถึง 2560 เป็นวันแรก

18 มิ.ย. 2562 | เข้าชม : 588

        วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 10 นาฬิกา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จแทนพระองค์ ไปยังอาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2559 ถึง 2560 เป็นวันแรก

        โดยวันนี้ มีผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีมติมอบปริญญากิตติมศักดิ์ เข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ จำนวน 8 คน

        จากนั้น พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในระดับปริญญาเอก ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาตรี รวมจำนวน 4,023 คน

        มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มุ่งผลิตบัณฑิตคุณภาพ ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมนานาชาติ อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการ เป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม วิจัย สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ สร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียน เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ ที่ผ่านมา ดำเนินการส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัยสู่สากล จนได้รับผลการประเมินระดับดีมากด้านงานวิจัยและบริการวิชาการจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว