กระทรวงอุตสาหกรรมจัดโครงการจิตอาสาคลองสวยน้ำใส ชุมชนร่วมใจใช้ถังดักไขมัน เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา

17 มิ.ย. 2562 | เข้าชม : 191

        นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสากระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราโชบายในการอนุรักษ์คูคลอง และแหล่งน้ำสาธารณะต่างๆ ซึ่งรัฐบาลได้น้อมนำมาสู่แนวทางการปฏิบัติและในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา ศูนย์อำนวยการจิตอาสากระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับมอบนโยบายจากศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริฯ (ศอญ.) เห็นชอบให้ดำเนินการหาแนวทางป้องกันปัญหาน้ำเน่าเสียในคูคลอง แม่น้ำ และแหล่งน้ำสาธารณะ ณ จุดที่เกิดเหตุ เช่น การใช้น้ำภายในครัวเรือน โดยเฉพาะน้ำเสียที่เป็นปัญหาจากการประกอบอาหารหรือชำระล้างภาชนะใส่อาหาร ซึ่งมีไขมันปนเปื้อน โดยมีแนวคิดให้ทำถังดักไขมันจากประชาชนและจิตอาสาไปมอบให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลอง เพื่อจะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมในการป้องกันปัญหาน้ำเน่าเสียออกมาเป็นภาพรวมของประเทศต่อไป 

        ทั้งนี้ ได้เริ่มดำเนินการด้วยการรับสมัครจิตอาสาที่มีความเชี่ยวชาญด้านช่างจากสถาบันการศึกษา สถานประกอบโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งบุคลากรภาครัฐ และประชาชนในพื้นที่ มาร่วมกันออกแบบและจัดทำถังดักไขมันอย่างง่าย และมีประสิทธิภาพ จำนวน 2,500 ชุด โดยร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีการจัดการอบรมและประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนในชุมชนริมคลองสาธารณะให้มีความรู้ ความเข้าใจในการรักษาสิ่งแวดล้อมในลำคลองสาธารณะ และสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งแจกจ่ายถังดักให้กับทุกครัวเรือนด้วย 

        สำหรับพื้นที่ดำเนินการจะเป็นชุมชนริมคลองเปรมประชากร จำนวน 2,500 ครัวเรือน และชุมชนริมคลองที่สำคัญอื่น ๆ ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2562 – กรกฎาคม 2563 โดยตั้งเป้าลำคลองสาธารณะที่สำคัญของประเทศมีคุณภาพน้ำที่ดีขึ้น


#กระทรวงอุตสาหกรรม  #โครงการจิตอาสาคลองสวยน้ำใส  #ถังดักไขมัน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ปัทมา สุทธิประทีป /สวท.

ผู้เรียบเรียง : วีระเดช คชเสนีย์

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย