สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันกำเนิดสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

17 มิ.ย. 2562 | เข้าชม : 603

        วันที่ 16 มิถุนายน 2562 เวลา 6.39 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ทรงบาตรพระสงฆ์ 10 รูป เนื่องในโอกาสวันกำเนิดสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย "105 ปี วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย"

        สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เดิมชื่อ "วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย" กำเนิดขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2457 โดยเป็นสถาบันแห่งแรกที่เปิดสอนหลักสูตรวิชาการพยาบาลในประเทศไทย ได้ยกฐานะเป็นสถาบันตามพระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พุทธศักราช 2559 เพื่อจัดการศึกษา วิจัย ส่งเสริม พัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงด้านการพยาบาล และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของสภากาชาดไทย เพื่อประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม นำไปสู่การพัฒนาประเทศ ซึ่งตลอดระยะเวลา 105 ปี ได้พัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อผลิตบุคลากรสาขาพยาบาลศาสตร์ ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต, ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง, และประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล โดยในอนาคตจะเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และสาขาการพยาบาลเด็ก

        นอกจากนี้ ยังได้ผลิตผลงานวิชาการ การให้บริการวิชาการ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สถาบัน สภากาชาดไทย และประเทศชาติ


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว