ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน โรงเรียนควนขนุน พร้อมกับทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วัน จังหวัดพัทลุง

16 มิ.ย. 2562 | เข้าชม : 584

        วันที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 20.05 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังโรงเรียนควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน ซึ่งโรงเรียนฯ สนองพระดำริก่อตั้งชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ขึ้น โดยร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐเอกชน วัดและชุมชน ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อจุดมุ่งหมายสูงสุดร่วมกัน คือ สร้างเยาวชนให้เป็นเพื่อนที่ดีต่อเพื่อน เป็นศิษย์ที่ดีของครู เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ รวมทั้ง "เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด"

        ในการดำเนินงานชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ที่ได้จัดตั้งมาเป็นเวลา 5 ปี มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและความสนใจของสมาชิก อาทิ กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด การจัดอบรมแกนนำและเครือข่าย และกิจกรรมกีฬาและศิลปะ เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกเรียนรู้ประสบการณ์ที่หลากหลาย กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก มีจำนวนสมาชิกรวม 2,563 คน มีกรรมการ 20 คน จัดการกองทุนโดยจำหน่ายเสื้อทูบีนัมเบอร์วัน จัดกิจกรรมเปิดหมวกรับบริจาค และขอเงินสนับสนุนจากโรงเรียน ส่วนศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน เปิดบริการอย่างเป็นทางการเป็นปีแรก ให้บริการทุกวันในช่วงเวลาพักกลางวันและหลังเลิกเรียน มีอาสาสมัครประจำศูนย์ทั้งหมด 25 คน มีกิจกรรมการให้คำปรึกษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อน การพัฒนาอีคิว และกิจกรรมสร้างสุข ตามความถนัดและความสนใจของสมาชิก เช่น ร้องเพลง เล่นดนตรี สอนการบ้าน การทำงานฝีมือ ฝึกเต้นเพลงทูบีนัมเบอร์วัน และกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ

        โอกาสนี้ ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วัน จังหวัดพัทลุง ที่ดำเนินโครงการ ตั้งแต่ปี 2546 ถึงปัจจุบัน มีการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ ทั้งแผนงานโครงการ บุคลากร และงบประมาณ โดยมีองค์กรหลักร่วมกันสนับสนุนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน ส่งผลให้เด็กและเยาวชนของจังหวัดพัทลุง เกิดค่านิยมที่ถูกต้อง เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมั่น เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง อีกทั้งมีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายชมรมให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน  และมีชมรมทูบีนัมเบอร์วันเรือนจำกลางพัทลุง อยู่ในกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบเงินปีที่ 1

        ต่อจากนั้น พระราชทานคำแนะนำในการปฏิบัติตนแก่สมาชิกโครงการใครติดยายกมือขึ้น จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพัทลุง ซึ่งมีความมุ่งมั่นที่จะเลิกเสพและเลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติด พร้อมทั้งมีพระปฏิสันถารแก่สมาชิกทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนควนขนุนและสถานศึกษาในจังหวัดพัทลุง ที่ไปเฝ้าเพื่อขอคำปรึกษา

        จากนั้น ทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตทูบีนัมเบอร์วัน โดยจังหวัดพัทลุง มีสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันรวม 498,992 คน มีสมาชิกอายุ 6 ถึง 24 ปี 127,211 คน มีชมรมทูบีนัมเบอร์ ทั้งสิ้น 1,288 ชมรม และมีศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน รวม 116 แห่ง


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชลิตา กลิ่นเชย

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว