ปภ.เร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง 8 จังหวัด โดยประสานจังหวัดจัดสรรน้ำอุปโภคบริโภคทั่วถึง และขอความร่วมมือประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดเพื่อให้มีน้ำใช้เพียงพอตลอดช่วงหน้าแล้งนี้

14 มิ.ย. 2562 | เข้าชม : 214

        นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) 8 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เชียงราย สุโขทัย ศรีสะเกษ มหาสารคาม ตราด และชลบุรี รวม 30 อำเภอ 124 ตำบล 1,023 หมู่บ้าน 

        ทั้งนี้ ปภ. ได้ร่วมกับหน่วยทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง โดยสนับสนุนการแจกจ่ายน้ำบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงได้ประสานจังหวัดเตรียมพร้อมแก้ไขปัญหาภัยแล้งไว้ล่วงหน้าครอบคลุมทุกด้าน ทั้งการจัดชุดปฏิบัติการสำรวจข้อมูลสถานการณ์น้ำ แหล่งน้ำและประมาณการใช้น้ำในพื้นที่หมู่บ้าน ตำบลและอำเภอ โดยแยกเป็นน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร รวมถึงสำรวจและจัดทำบัญชีแหล่งน้ำ ควบคู่กับการปรับปรุงบัญชีพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งให้เป็นปัจจุบัน พร้อมกำหนดจุดแจกจ่ายน้ำที่เข้าถึงประชาชนทุกพื้นที่ รวมถึงวางแผนบริหารจัดการน้ำและจัดสรรน้ำอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด 

        สำหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้ง สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้โดยด่วนทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง


#ปภ. #ภัยแล้ง  #กรมประชาสัมพันธ์ #สำนักข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วาสนา ตาระเกตุ(เงินทูล) / สวท.

ผู้เรียบเรียง : วีระเดช คชเสนีย์ / สนข.

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย