จัดหางานยะลา จัดโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน

13 มิ.ย. 2562 | เข้าชม : 481

          วันนี้ (13 มิ.ย. 62) ที่ห้องวังแก้ว โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ ยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายวรเชรษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา จัดขึ้น เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์ต่อการแนะแนวอาชีพ ที่มีความหลากหลาย ทันสมัย และประสานความร่วมมือสร้างเป็นเครือข่ายในการทำงานร่วมกัน ระหว่างภาคการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีครูแนะแนว บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนวอาชีพในจังหวัดยะลา จำนวน 55 คน

          นางฐิติมา นราพงศ์ จัดหางานจังหวัดยะลา กล่าวว่า สภาพปัญหาการขาดแคลนแรงงานในประเทศไทย มีสาเหตุและปัจจัยหลายประการ ทั้งสาเหตุจากการผลิต กำลังแรงงานไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ขาดการเตรียมความพร้อมให้กับกำลังแรงงาน ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานในแต่ละช่วงวัยและช่วงการศึกษา ทำให้กำลังแรงงานเลือกศึกษาต่อ และเลือกประกอบอาชีพอย่างไร้ทิศทาง ส่งผลให้เกิดความไม่สอดคล้องในตลาดแรงงาน และปัญหาการว่างงาน การแนะแนวอาชีพ และการส่งเสริมการประกอบอาชีพ เป็นกระบวนการสำคัญที่จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้

          โดยการเตรียมคนในด้านความรู้ ความสามารถ ความสนใจ ความถนัด และบุคลิกภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งหากนักเรียน นักศึกษา ผู้ว่างงานได้เลือกศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพตรงกับความรู้ ความสามารถ ความสนใจ ความถนัด และบุคลิกภาพของตนเอง ก็จะทำงานได้อย่างมีความสุข ลดปัญหาการเปลี่ยนงาน หรือออกจากงาน ทำให้ประสบผลสำเร็จ มีความก้าวหน้าในอาชีพ และมีรายได้ที่เหมาะสม#แนะแนวอาชีพ #ตลาดแรงงาน #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมรัน แมหะ

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สวท.ยะลา