จังหวัดเลย ประชุมคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม

10 มิ.ย. 2562 | เข้าชม : 353

            วันนี้ (10 พ.ค. 62) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเด็กหรือเยาวชน บุคคลและนิติบุคคล หรือคณะบุคคล ที่ส่งเสริมสนับสนุนกระทรวงวัฒนธรรม ในการดำเนินงานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม การถ่ายทอดองค์ความรู้ หรือสร้างนวัตกรรมทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น เป็นที่ประจักษ์ โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

            โดยพิจารณาจากผลงานและหลักฐานที่ปรากฎซึ่งเป็นคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงวัฒนธรรม ในการดำเนินงานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การถ่ายทอดองค์ความรู้ หรือสร้างนวัตกรรมทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น เป็นที่ประจักษ์ โดยมีหลักฐานต่าง ๆ อาทิ รูปภาพ ซีดี ดีวีดี ใบประกาศเกียรติและอื่น ๆ ซึ่งการพิจารณาฯ ครั้งนี้ ในส่วนภูมิภาค (76 จังหวัด) ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม จำแนกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทเด็กหรือเยาวชน จังหวัดละไม่เกิน 2 คน รวม 152 คน ประเภทบุคคล จังหวัดละไม่เกิน 2 คน รวม 152 คน และประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคล จังหวัดละไม่เกิน 2 คน รวม 152 คณะ รวมทั้งสิ้น 456 คน สำหรับในส่วนกลาง (หน่วยงานระดับกรมและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม จำนวน 10 หน่วยงาน ประเภทละ 2 คน/หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 60 คน

            ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ของจังหวัดเลย ผลปรากฏดังนี้.-

            1. ประเภทเด็กหรือเยาวชน อันดับ 1 นางสาวภัทรธิราภรณ์ เสนานุข โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย อันดับ 2 เด็กชายอภิสิทธิ์ วันสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีสว่าง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

            2. ประเภทบุคคล อันดับ 1 นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอวังสะพุง อันดับ 2 นายจิตติศักดิ์ นามวงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

            3. ประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคล อันดับ 1 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย อันดับ 2 โรงเรียนเทศบาล 2 ศรีบุญเรือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

            นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย จะแจ้งรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อระดับจังหวัด อันดับที่ 1 – 2 ทั้ง 3 ประเภท ให้คณะกรรมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ดำเนินการคัดเลือกระดับกระทรวงฯ จากนั้นจึงจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อรับโล่รางวัล “วัฒนคุณาธร” จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ต่อไป#สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย  #วัฒนคุณาธร

#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ไคริกา ศิรประภาเดโช

ผู้เรียบเรียง : กนกพร ประสงค์

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย