ประกาศสำนักพระราชวัง ด้วย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ระหว่างวันที่ 10 ถึงวันที่ 13 มิถุนายน พุทธศักราช 2562

10 มิ.ย. 2562 | เข้าชม : 890

        ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงพบกับนายฟรังซิชกู กูแตร์รึช ลู โอลู ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ณ ทำเนียบประธานาธิบดี จากนั้น จะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนฟาตูเกโร โรงเรียนอันนา เลมอส โรงเรียนประถมศึกษาอะคานูโน และโรงเรียนมัธยมเอ็นซิโนบาซิโกเฮรา รวมทั้งกิจการของสถาบันต่างๆ อาทิ มหาวิทยาลัยแห่งชาติติมอร์-เลสเต วิทยาเขตเฮรา สหกรณ์กาแฟติมอร์ โรงพยาบาลกลาง กรุงดิลี และสภากาชาดแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต

        สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะประทับเครื่องบินพระที่นั่งซึ่งกองทัพอากาศจัดถวาย เสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง ในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พุทธศักราช 2562 เวลา 7.40 น. และจะประทับเครื่องบินพระที่นั่งซึ่งกองทัพอากาศจัดถวาย เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พุทธศักราช 2562 เวลา 18.55 น.

        จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

        สำนักพระราชวัง

        8 มิถุนายน พุทธศักราช 2562


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว