สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปทรงถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

10 มิ.ย. 2562 | เข้าชม : 443

        วันที่ 9 มิถุนายน 2562 เวลา 13.07 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร หน้า "อาคาร อปร." คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร 9 มิถุนายน 2562 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคต

        ในการนี้ ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพวงมาลาส่วนพระองค์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระผู้พระราชทานกำเนิดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

        จากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้แทนมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ , และนายกสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล นายกสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พุทธศักราช 2561 เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ผู้แทนคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำ "เข็มวันอานันทมหิดล" ประจำปี 2562 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเข็มวันอานันทมหิดล ประจำปี 2562 ประดับเพชร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว , สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี , สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

        โอกาสนี้ พระราชทานโล่รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาทางชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ เนื่องในวันอานันทมหิดล ประจำปี 2561 แก่โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

        จากนั้น พระราชทานเข็มวันอานันทมหิดล ประจำปี 2562 แก่ผู้มีจิตศรัทธา ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และศิลปินดารานักแสดง ที่ร่วมรณรงค์การรับบริจาคเงินเพื่อสมทุนมูลนิธิอานันทมหิดล สำหรับเข็มวันอานันทมหิดล จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และเพื่อหารายได้สนับสนุนมูลนิธิอานันทมหิดล และมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทย รวมทั้งนำไปช่วยเหลือพระภิกษุอาพาธ และผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย


        เวลา 13.45 น. เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร บริเวณเชิงสะพานพระราม 8 เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

        ในการนี้ ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพวงมาลาส่วนพระองค์ และทรงจุดธูปเทียนถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร 

        พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร นี้ กรุงเทพมหานคร สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร มีขนาด 3 เท่าของพระองค์จริง พระราชอิริยาบถทรงยืน ประดิษฐานบนแท่นที่ความสูงระดับเดียวกันกับราวสะพานพระราม 8 เพื่อให้ยิ่งใหญ่ สง่างาม สมพระเกียรติ โดยเป็นส่วนประกอบหนึ่งของสะพานพระราม 8 ที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำริให้กรุงเทพมหานครก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นอีก 1 แห่ง เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจร รองรับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างฝั่งพระนครกับฝั่งธนบุรี โดยใต้พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ เป็นอาคารอเนกประสงค์ มีห้องแสดงนิทรรศการพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาพระราชกรณียกิจ ชื่นชมพระราชจริยวัตร และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว