สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2560 ถึง 2561 เป็นวันที่สอง

09 มิ.ย. 2562 | เข้าชม : 531

        วันที่ 8 มิถุนายน 2562 เวลา 16.13 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ไปยังศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2560 ถึง 2561 เป็นวันที่สอง

        โดยมี ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากสาขาวิชาต่างๆ จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมทั้งจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รวมจำนวน 1,903 คน

        มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีรากฐานทางการเกษตรที่เก่าแก่ของประเทศ ปัจจุบัน เปิดสอน 13 คณะ 4 วิทยาลัย ทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ มีทั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ด้านการเรียนการสอน ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่บูรณาการกับการเรียนการสอน เน้นการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่การปลูกฝังให้นักศึกษามีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ขยายผลความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรต่างประเทศ 88 แห่ง

        โอกาสนี้ พระราชทานพระโอวาท ความสำคัญตอนหนึ่งว่า "การสร้างความเจริญก้าวหน้าทางการเกษตรของไทย ให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลกนั้น ควรมีการปรับประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอัตลักษณ์ของชาติ ให้ประสานเข้ากับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสื่อสารสนเทศที่ทันสมัย จึงขอให้บัณฑิตทั้งหลายร่วมกันพัฒนาภาคการเกษตรของไทยตามนัยที่กล่าว เพื่อความเจริญยั่งยืนของชาติบ้านเมือง"


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณฐอร มีสิทธิ์

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : สวท.ตะกั่วป่า จ.พังงา