สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปในการประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นวันสุดท้าย

27 พ.ค. 2562 | เข้าชม : 695

        วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.28 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปยังหอประชุมอาคาร มวก. 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นวันสุดท้าย

        ในปีนี้ สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้มีการถวายและมอบ ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และเข็มเกียรติคุณ แก่พระเถระในประเทศ ประมุขสงฆ์จากต่างประเทศ และผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ จำนวน 88 รูปและคน

โดยมีบรรพชิตและคฤหัสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาโทและปริญาตรี เข้ารับประทานปริญญาบัตร รวมจำนวน 1,481 รูปและคน

        มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดการศึกษาตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่า "จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม" เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาทางพระพุทธศาสนาให้มากยิ่งขึ้น อันนำไปสู่การเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปัจจุบันมีวิทยาเขต 11 แห่ง มีวิทยาลัยสงฆ์ 23 แห่ง มีสถาบันสมทบในประเทศและต่างประเทศ 6 แห่ง มีโครงการขยายห้องเรียนและหน่วยวิทยบริการใน 8 จังหวัด

        โอกาสนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ประทานพระโอวาท


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว