สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานการประชุมกรรมการเถรสมาคมธรรมยุต ประจำปีพุทธศักราช 2562

24 พ.ค. 2562 | เข้าชม : 441

        วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.02 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปยังโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดอาวุธวิกสิตาราม เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ทรงเป็นประธานการประชุมกรรมการเถรสมาคมธรรมยุต ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมีระเบียบวาระการชุมเรื่องต่างๆ อาทิ รายงานการแต่งตั้งพระอุปัชฌาย์ประเภทสามัญ ในเขตปกครองคณะสงฆ์คณะธรรมยุต ประจำปี 2562 ระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยกองทุน "วัดช่วยวัด" พุทธศักราช 2562 ระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วย "พระวินยาธิการ" พุทธศักราช 2562 ซึ่ง "พระวินยาธิการ" คือ พระภิกษุผู้ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าคณะจังหวัดให้มีหน้าที่ช่วยเหลือด้านการปกครองคณะสงฆ์ในจังหวัด โดยเฉพาะหน้าที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยด้านการปฏิบัติวินัยของพระภิกษุและสามเณร การจัดตั้งศูนย์บาลีประจำภาค เพื่อส่งเสริมการศึกษาภาษาบาลีให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น จำนวน 4 ศูนย์ ประกอบด้วย ภาค 8 ธรรมยุต จัดตั้งที่วัดโพธิสมภรณ์ จังหวัดอุดรธานี ภาค 9 ธรรมยุต จัดตั้งที่วัดศรีจันทร์ จังหวัดขอนแก่น ภาค 10 ธรรมยุต จัดตั้งศูนย์ที่วัดศรีเทพประดิษฐาราม จังหวัดนครพนม และภาค 11 ธรรมยุต จัดตั้งที่วัดสุทธจินดา จังหวัดนครราชสีมา และการสำรวจกัณฑ์เทศซึ่งเป็นพระนิพนธ์และนิพนธ์ของบูรพาจารย์ที่ได้ใช้แสดงในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อดำเนินการจัดพิมพ์ถวายพระสังฆาธิการคณะธรรมยุตต่อไป


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว