กรุงเทพมหานครเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนต่อร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร  เพื่อการพัฒนาสู่“ เมืองสร้างสุข”

24 พ.ค. 2562 | เข้าชม : 180

        นายทวีศักดิ์  เลิศประพันธ์  รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  เป็นประธานการประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนต่อร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)    โดยมี นายสมพงศ์ เวียงแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารประชาชนเข้าร่วมประชุม  

        รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า การประชุมในครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงผังเมือง  ซึ่งขณะนี้กรุงเทพมหานครมีความเจริญขึ้นในทุกๆด้าน  ไม่ว่าจะเป็นสัดส่วนของประชากรที่เพิ่มขึ้น  ด้านระบบการขนส่งรวมถึงการขยายเส้นทางจราจรและโครงข่ายถนน  ซึ่งการปรับปรุงในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายสำคัญในการพัฒนาพื้นที่อย่างเหมาะสม

        ทั้งนี้ ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้มีการปรับปรุงผังเมืองรวมมาอย่างต่อเนื่องปัจจุบันถือเป็นครั้งที่ 4 โดยการจัดทำผังเมืองรวมประกอบด้วย 4 แผนผัง  คือ 1) แผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน  2) แผนผังแสดงที่โล่ง 3) แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง 4) แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค  

        ซึ่งหลังจากการประชุมในวันนี้กรุงเทพมหานครจะนำข้อคิดเห็นไปปรับแก้ไขร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร จากนั้นจึงเสนอต่อคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครเมืองจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการปิดประกาศฯ 90 วันซึ่งจะเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงข้อคิดเห็นได้  ก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการประกาศราชกิจจานุเบกษาบังคับใช้กฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับใหม่ต่อไป 


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นภณัฐ นารถชะอุ้ม

ผู้เรียบเรียง : วีระเดช คชเสนีย์ / สนข.

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย