กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ยกระดับบริการสถานธนานุเคราะห์แห่งใหม่ที่ย่านประตูน้ำ พร้อมอัตราดอกเบี้ยต่อเดือนเพียงร้อยละ 0.25

24 พ.ค. 2562 | เข้าชม : 167

        นายอภิชาติ อภิชาตบุตร รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดสถานธนานุเคราะห์หรือโรงรับจำนำของรัฐ สาขาที่ 4 ย่านประตูน้ำ ซึ่งสถานธนานุเคราะห์แห่งนี้ ได้ย้ายสถานที่ตั้ง เนื่องจากสถานที่ตั้งเดิมได้ครบกำหนดระยะเวลาเช่าที่ดิน ซึ่งเป็นอาคารจากสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ดังนั้น กระทรวง พม. จึงได้พิจารณาคัดเลือกพื้นที่บริเวณใกล้เคียง สถานที่ตั้งเดิม เพื่อจัดตั้งสถานธนานุเคราะห์ดังกล่าว เพื่อรองรับความต้องการของประชาชนและ เป็นการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงสถานที่ตั้งเดิม 

        ในปี 2561 ที่ผ่านมา พบว่า มีผู้มาใช้บริการเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 50,000 รายตั๋ว คิดเป็นมูลค่ารับจำนำทั้งสิ้นประมาณ 680 ล้านบาท 

        รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สถานธนานุเคราะห์ มีการคิดอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ อาทิ เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 0.25 ต่อเดือน// เงินต้น 10,001 - 20,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 1.00 ต่อเดือน เป็นต้น อีกทั้ง สถานธนานุเคราะห์ ยังมีนโยบายคิดอัตราการรับจำนำทรัพย์ประเภททอง นาก เงิน และรูปพรรณ โดยรับจำนำไม่เกิน ร้อยละ 90 ของราคาทองรูปพรรณในท้องตลาด เป็นการให้ราคารับจำนำที่สูงขึ้นกว่าเดิม


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อุไรวรรณ กลิ่นหอม

ผู้เรียบเรียง : วีระเดช คชเสนีย์ / สนข.

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย