สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านความหลากหลายชีวภาพ และทรงเปิดนิทรรศการความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทยจากภูผาสู่มหานที

23 พ.ค. 2562 | เข้าชม : 524

        วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.11 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอก คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ทรงเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านความหลากหลายชีวภาพ "International Conference on Biodiversity 2019 : IBD2019 ซึ่งสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ , กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม , สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ องค์การมหาชน , กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานพันธมิตรด้านความหลากหลายทางชีวภาพ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 ถึง 24 พฤษภาคม 2562 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และยังเป็นการยกระดับงานวิจัยและอนุรักษ์ รวมทั้งการใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพจากความหลากหลายทางชีวภาพ อันจะมีประโยชน์อย่างสูงในการส่งมอบทรัพยากรที่มีคุณค่าให้กับประเทศ เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

        โอกาสนี้ ทรงฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง "สวนพฤกษศาสตร์ผาแดง : ต้นแบบของสวนพฤกษศาสตร์เขตร้อนที่เกิดจากการฟื้นฟู" โดยดอ๊กเตอร์ราเชล วามิงตัน ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจจับและควบคุมโรคพืช โดยทำงานเกี่ยวกับเชื้อโรคที่มีผลกระทบต่อพืชมากกว่า 400 สายพันธุ์ จากสหราชอาณาจักร 

        และเรื่อง "มุมมองทางวิชาการของการฟื้นฟูเหมืองแร่ในแอ่งลิกไนท์จากแม่น้ำไรน์ วิธีการที่เป็นไปได้ของความหลากหลายทางชีวภาพ เศรษฐกิจฐานชีวภาพและการใช้ประโยชน์ร่วมกันของประชาชน" โดยนายอาลี โยฮันน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเหมืองแร่ขนาดใหญ่ในการทำเหมืองแร่แบบเหมืองหาบ จากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

        ในงานฯ มีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การสัมมนาวิชาการ ซึ่งเป็นการนำเสนอความก้าวหน้าของการวิจัยและพัฒนา โดยวิทยากรรับเชิญที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศจำนวน 116 คน และการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพืชและการรวบรวมพืชในสวนพฤษศาสตร์ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 637 คน จาก 31 ประเทศทั่วโลก

        จากนั้น ทรงเปิดนิทรรศการ "ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทยจากภูผาสู่มหานที" ซึ่งสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ องค์การมหาชน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชนท้องถิ่น รวม 31 องค์กร 25 ชุมชน จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "เมืองแห่งความอุดมสมบูรณ์ ด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ" หรือ Bio Wealth County" เพื่อแสดงความอุดมสมบูรณ์ของความหลากหลายทางชีวภาพบนผืนแผ่นดินไทย ซึ่งปัจจุบันได้นำมาใช้สร้างประโยชน์ พัฒนาประเทศ และสร้างเสริมความอยู่ดีกินดีของประชาชนอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงการดูแลรักษา และการคงอยู่ของความหลากหลายทางชีวภาพนั้นๆ อาทิ Smart Patrol (แพท-โทล) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความมั่นคงของทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ซึ่งเป็นระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถดูแลทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สัตว์ป่าและพืชมีค่าใกล้สูญพันธุ์รอดพ้นจากการคุกคาม การขยายพันธุ์ปะการังอ่อนจากฟาร์มต้นแบบ เพื่อใช้ประโยชน์ในการฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลและการสร้างแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลเชิงนิเวศ การอนุรักษ์เต่ามะเฟือง สัตว์ทะเลหายาก ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่พบเต่ามะเฟืองมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยเมื่อปี 2561 เต่ามะเฟื่องมาวางไข่ที่ชายหาดคึกคักและหาดท่าไทร จังหวัดพังงา ทำให้มีลูกเต่ามะเฟือง ที่สามารถคลานลงสู่ทะเลได้ถึง 127 ตัว และการนำเสนอเห็ดเศรษฐกิจของประเทศไทย เป็นการเพาะเลี้ยงเห็ดชนิดต่างๆ แล้วนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากเห็ด เช่น น้ำเห็ด , เยลลี่เห็ด , และเฉาก๊วยเห็ด เนื่องจากเห็ดเป็นพืชที่เพาะเลี้ยงง่าย มีคุณค่าทางโภชนาการสูง สามารถสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสาธิตอาชีพ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนอีกด้วย


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว